Aannemer 1 – 2020 – pag. 11

Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om investeringen in
milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren
voor ondernemers. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde
Milieulijst 2020. De MIAVamil biedt ook meer voordeel voor
circulair bouwen.

De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijk-
heden voor ondernemers die investeren in demontage, producten
van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Ook duurzaam
vervoer staat hoog op de lijst. Zo is bijvoorbeeld de aanschaf van
elektrische busjes voor doelgroepenvervoer extra aantrekkelijk. De
regeling zet ook meer in op het terugdringen van stikstofemissie.

Milieulijst
De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren.
Via de fi scale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Wille-
keurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020
een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. De MIAVamil biedt
fi scaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken.
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belasting-
voordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie
met de markt.

Grondstoffen
Nieuw op de Milieulijst zijn productieapparatuur en
demontage-apparatuur. Voor het maken van pro-
ducten die na gebruik makkelijker uit elkaar te
halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook
demontage-apparatuur komt in aanmerking.

Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire produc-
ten, zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare
zonnepanelen en circulaire matrassen. Zo kunnen ondernemers
makkelijk investeren in circulaire producten.
De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststof-
fen zijn versoepeld. Ook investeringen in circulair ondernemen in
de landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA
Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van
biobased materialen door de landbouwsector.

In 2020 biedt de MIAVamil meer voordeel voor circulair bouwen.
Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circu-
laire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen
verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfs-
hallen met industriefunctie stelt de lijst aanvullende voorwaarden.

Elektrische voertuigen
Ook de aanschaf van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd. In
2020 mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36 pro-
cent van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroe-
penvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog
27 procent.
Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vracht-
wagens en bussen zit veel fi scaal voordeel. Het MIA-voordeel voor

elektrische personenauto’s is in 2020 lager dan
voorheen. Het marktaandeel van deze voer-

tuigen stijgt, dus is er minder noodzaak
deze te stimuleren.

Milieulijst 2020: extra geld voor circulair bouwen

11nr. 1 – Februari 2020 Aannemer

10-Aannemer_1-2020_Nieuwtjes.indd 11 03-02-20 11:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.