Aannemer 1 – 2020 – pag. 12

Onwerkbaar weer: nieuwe regels per 1 januari 2020

Nadat op grond van de gemeten temperatu-
ren door de toepasselijke weerstations er
twee vorstdagen zijn gemeld bij UWV kan de
werkgever (namens de betreffende werk-
nemer(s)) een beroep op een WW-uitkering.
Middels een speciaal aanvraagformulier.
Lopende cao-afspraken waarin een ander
aantal wachtdagen is afgesproken zijn vanaf
1 januari 2020 op dat punt niet meer geldig.
Wat andere aspecten van cao-afspraken
over onwerkbaar weer betreft, geldt dat cao-
partijen tot 1 november 2020 de tijd hebben
om de cao aan te passen aan de regeling.
Denk hierbij aan afspraken over aanvullin-
gen of omschrijvingen wanneer sprake is
van onwerkbaar weer.

Vorst-WW
In de Vorst-WW regeling in de cao Bouw &
Infra is opgenomen dat de werkgever de
eerste vijf vorstdagen de loondoorbetaling
voor eigen rekening neemt. Er is op dit
moment nog onduidelijkheid over de status

van die cao-bepaling. Dat heeft enerzijds te
maken met het binnenkort afl open van de
huidige cao Bouw & Infra, maar ook met de
nawerkingsbepalingen die daarna gelden.
De regeling bepaalt verder dat werkgevers
dagelijks een melding moeten doen van het
onwerkbare weer bij UWV. UWV controleert

aan de hand van KNMI-gegevens of de
gemelde onwerkbare weersomstandigheden
zich daadwerkelijk voordoen en zal steek-
proefsgewijs controleren of er inderdaad
niet wordt gewerkt.
UWV zal op korte termijn de verdere proce-
dure rondom de melding van onwerkbaar
weer en het aanvragen van WW-uitkeringen
bekend maken. Tot die tijd raadt Bouwend
Nederland aan in ieder geval volgens de
huidige cao-bepalingen eventuele vorst-
meldingen bij UWV te blijven doen.

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe wettelijke regeling voor onwerkbaar
weer van kracht. Dan geldt voor alle werkgevers een uniforme wachttijd van
twee dagen per winterseizoen (november – april). Voor onwerkbaar weer
wegens langdurige regen geldt een wachttijd van negentien dagen.

Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële
regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere
malen aangepast. Daarom is nu de serie
Checklist Bouwbesluit geactualiseerd. ISSO
brengt de nieuwe versie uit als Praktijkboek.
De serie ‘Checklist Bouwbesluit Woningen
en woongebouwen’ bestaat uit deel A voor
nieuwbouw en deel B voor verbouw.
Sinds de invoering van het Bouwbesluit
2012 zijn er een behoorlijk aantal kleine
en grotere wijzigingen doorgevoerd. Dit
heeft bijvoorbeeld te maken met de toepas-
sing van normen en het vervallen van de
aansluitplicht op het distributienet gas.
De versie uit 2016 niet langer actueel.
De nieuwe versie – een praktijkboek –
is nu aangepast aan deze wijzigingen.

Het nieuwe praktijkboek maakt het bouwen
volgens de regels inzichtelijker. Er is een
overzicht van de voorschriften die gelden
voor specifi eke onderdelen van een gebouw
of ontwerp. Met stroomschema’s, eisenkaar-
ten en een index. Daarnaast zijn de Bouw-
besluitartikelen herschreven, waardoor ze
beter leesbaar zijn. Verschillende artikelen
zijn samengevoegd in een beschrijving en zo
beter te begrijpen.

Deze versie is bedoeld voor de professional
in de bouwsector die ontwerpt, uitvoert,
toetst of beheert. De Checklist Bouwbesluit
deel A en deel B zijn verkrijgbaar via de
ISSO-KennisBank.

Checklist Bouwbesluit
geactualiseerd

12 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

UPDATE

10-Aannemer_1-2020_Nieuwtjes.indd 12 03-02-20 11:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.