Aannemer 1 – 2020 – pag. 54

Wat leren aannemers tijdens deze cursus?
“Deelnemers leren hoe je voorafgaand aan en tijdens de
uitvoering de begaanbaarheid van bouwterreinen kunt
onderzoeken en toetsen. Om zo een veilige en verantwoor-
de aanpak te kunnen waarborgen.”

Want er moet meer aandacht voor komen?
“De begaanbaarheid van het bouwterrein is van groot
belang voor het veilig uitvoeren van funderingswerken.
Funderingsmachines zijn vooral groot en zwaar. Die moeten
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden stabiel staan.
Om dat te kunnen bereiken, is een ondergrond nodig die
voldoende draagkracht levert. Wegzakkende of zelfs omval-
lende machines komen echter nog steeds voor. Met vaak
persoonlijk letsel als gevolg en altijd faalkosten en uitloop
van de planning. Dat moet maar eens afgelopen zijn.”

Ligt het dan alleen aan de ondergrond?
“Nee. Bij een goede en draagkrachtige ondergrond kan het
ook mis gaan. Bijvoorbeeld doordat niet goed wordt omge-
gaan met de last, in dit geval de funderingspaal. Daarnaast
is de plek van de funderingsmachine op het schottebed
belangrijk, en moet rekening worden gehouden met de
grondwaterstand en eventueel een nabijgelegen talud.
Dat en meer aandachtspunten komen tijdens deze cursus
allemaal aan bod.”

Net zoals de berekeningsmethode van CROW.
“Inderdaad. De publicatie ‘Begaanbaarheid van bouwterrei-
nen’ van CROW bevat een berekeningsmethode waarmee de

Begaanbaarheid
van bouwterreinen
Funderingsmachines die tijdens bouwwerk-
zaamheden onverwacht omvallen of
wegzakken. Het gebeurt te vaak, vindt
Fred Jonker van Jonker Geoadvies. En in veel
gevallen speelt de kwaliteit van de onder-
grond een rol. Namens PAO Techniek en
Management geet hij daarom, samen met
een aantal deskundige docenten, de cursus
‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’.

stabiliteit van de ondergrond goed kan worden beoordeeld.
Nieuw hierin is een aantal uitgewerkte voorbeelden. Die
waren nergens beschikbaar en elke ontwerper ging dus zelf
met eigen kennis en ervaring aan de slag. De voorbeelden
fungeren als handvatten om een ontwerp te maken waarbij
alle factoren goed in kaart zijn gebracht.”

Wat is ook belangrijk om te noemen?
“Dat tijdens de cursus wordt ingegaan op het Bouwterrein-
certificaat. Een verklaring van (doorgaans) de hoofdaan-
nemer dat ‘het bouwterrein, zoals in het certificaat
omschreven, zodanig is ontworpen en aangelegd, dat de
werkzaamheden met het materieel – zoals in het certificaat
benoemd – veilig kunnen worden uitgevoerd’.”

Begaanbaarheid
van bouwterreinen
1 april 2020
Amersfoort

www.paotm.nl

Tekst Viola Huurnink Beeld Jonker Geoadvies

54 Aannemer nr. 1 – Februari 2020

AGENDA

54-Aannemer_1-2020_Bijspijkeren.indd 54 03-02-20 11:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.