Aannemer 1 – 2021 – pag. 30

“Deze woning zakt, daar in die hoek”, wijst Arjan Hofman.
“Zo’n 8 mm per jaar.” Zaandam is een van de steden in
Nederland waar de funderingsproblematiek groot is. “Eigen-
lijk moet hier van 1000 woningen per jaar de fundering wor-
den verbeterd. We lopen er 900 achter. Per jaar.”
Hij heeft er al heel wat onder handen gehad. De woning is
compleet gestript, de vloer gesloopt, kasgaten zijn gemaakt
en de wapening voor de nieuwe betonvloer ligt klaar. “De
eigenaresse hier woont er al heel lang, maar als muren
beginnen te scheuren en deuren gaan klemmen of niet
meer open kunnen, dan moet je wel.”
Straks, na het beton storten, komen er nieuwe drukpalen in.
“Die storten we af en dan bouwen we de boel weer op.”

Integraal proefproject Wkb
Een project als ieder ander is het evenwel niet. Want: op ini-
tiatief van Hofman is het project een zogeheten integraal
proefproject voor de Wet kwaliteitsborging. Hijzelf, de
gemeente en de kwaliteitsborger oefenen daarbij met het
nieuwe stelsel, zoals dat per 1 januari 2022 praktijk wordt.
Vanaf het verlenen van de vergunning tot en met de opleve-
ring.
Dat gebeurt momenteel op 47 plekken in Nederland (peilda-
tum 18 januari). Op 167 projecten wordt ook geoefend, maar
dan niet ‘integraal’ met alle partijen – meestal zijn het aan-
nemer en kwaliteitsborger onderling. Er wordt veel geoefend
in de woningbouw, maar een klein vergunningsplichtig pro-
ject zoals funderingsherstel valt straks ook onder de stelsel-
wijziging die de Wkb met zich meebrengt. Kern daarbij: niet
de gemeente doet de technische toets aan het Bouwbesluit,
maar een private kwaliteitsborger. En er wordt een dossier
opgebouwd, waarmee bij oplevering kan worden aange-

toond dat er gebouwd is wat is bedacht en dat dat voldoet
aan het Bouwbesluit.
Het initiatief kwam zoals gezegd van Hofman. “Ik heb het er
een keer met de controleur van de gemeente over gehad.
We zijn ook uitgenodigd door de gemeente – een jaar gele-
den ongeveer – die ons informeerde over de Wkb en aangaf
dat we proefprojecten konden aanmelden. Toen hebben wij
besloten dat te gaan doen en te kijken wat het inhoudt.
Want we moeten tóch. En dan kun je het beter vóór zijn. Ik
heb toen gezocht naar een partij die ons kon ondersteunen
hierin. Via via kwam ik bij Bouwkwaliteitcoach.nl terecht. Zij
hebben het balletje verder aan het rollen gebracht.”
Bert Videler (Bouwkwaliteitcoach.nl) helpt Hofman intern en
begeleidt ook als procesbegeleider het hele traject. “De
aannemer en de gemeente waren er nog onbekend mee
en hoewel kwaliteitsborger BouwQ al ruim 15 jaar ervaring
heeft met het privaat borgen van de kwaliteit op voorname-
lijk grotere projecten, is het ook voor hen even aanpassen
bij een kleiner project als dit. Daarom hebben wij de kar
getrokken. Arjan belde mij, toen hebben we de gemeente
benaderd, gekeken naar welk project we dan zouden doen
en welke kwaliteitsborger daar bij zou passen. En welk
instrument: niet ieder instrument voor de Wkb is hier
geschikt voor. SWK en Woningborg bijvoorbeeld hebben
instrumenten, maar die zijn toegesneden op woningbouw.
BouwQ werkt volgens de TIS en is veel fl exibeler in zijn
instrument. Het is voor een project als dit geschikt, maar
ook voor grote complexe projecten.”

‘We moeten tóch en dan kun je
het beter vóór zijn’

V.l.n.r.: Arjan Hofman
(AR bouw), Richard

Roodhorst (BouwQ)
en Bert Videler

(Bouwkwaliteitcoach.
nl) tijdens de keuring

van de wapening.

30 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

Project

28-29-30-31_wkbproef.indd 30 01-02-21 12:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.