Aannemer 1 – 2021 – pag. 32

‘Een jaar lijkt veel,
maar is eigenlijk
helemaal niets’
In de periode tot invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (1 januari 2022)
werken diverse partijen aan proefprojecten met kwaliteitsborging. Doel: ervaring opdoen
met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen verschillende partijen.
“Je hebt meerdere projecten nodig om met elkaar écht grip te krijgen op de systematiek.”

Tekst Paul Diersen Beeld Rijksoverheid, Instituut voor Bouwkwaliteit

Op 47 projecten (peildatum 18 januari) wordt momenteel
geoefend met de Wkb in zogeheten integrale proefprojecten.
Dat zijn projecten waarbij alle partijen betrokken zijn. Daar-
naast zijn er 167 proefprojecten (ook weer peildatum 18 janu-
ari) waar in kleiner comité ervaring wordt opgedaan met het
nieuwe stelsel. De bulk hiervan zijn projecten waar aannemer
en kwaliteitsborger onderling oefenen, maar ook de zogehe-
ten zij-instromers vallen hieronder. Dat zijn projecten waar-
voor bijvoorbeeld de vergunning al was verleend en waar als-
nog besloten is om er een proefproject Wkb van te maken.

Noodzakelijk
Het is noodzakelijk om te gaan oefenen, drukt kwaliteitsbor-
ger Erik Schot van PlanGarant aannemers op het hart in de

Een kaart van de
proefprojecten Wkb

in Nederland.

eerste aflevering van podcast AannemerVaktalk. “We hebben
een jaar. Het uitgangspunt is dat we invoeren op 1 januari
2022. Een jaar lijkt veel, maar is eigenlijk helemaal niks.
Want hoe krijg je ervaring? Dat betekent: een project vinden,
een project opstarten, een kwaliteitsborger contracteren en
met elkaar afspraken maken. Als je daar ook nog de vergun-
ningverlening bij wil hebben en ook dat proces wil testen …
Voordat we alles wat we nu in ontwerpfase hebben zitten
gaan bouwen, zitten we al in 2022.”
Er zijn volgens Schot ook meerdere projecten nodig om met
elkaar écht grip te krijgen op de systematiek. “Dus er komt
best wel druk op, om binnen een jaar je hele bedrijf klaar te
zetten voor de Wkb. Is het moeilijk? De ervaring leert dat we
best wel wat uitdagingen tegenkomen in alleen al het analy-
seren van risico’s en het beschrijven van het beheersen van
die risico’s. En vanuit die beheersmaatregelen: hoe gaan we
er toezicht op houden? Waar let je dan op buiten op de
bouw?”

Ambassadeursnetwerken
Bouwbedrijven die proefprojecten Wkb willen draaien kun-
nen zich melden bij hun gemeente. De proefprojecten wor-
den gecoördineerd door de VNG (Vereniging van Nederland-
se Gemeenten). Om de start van nieuwe proefprojecten te
versnellen is in november 2020 bovendien gestart met zoge-
noemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging
(ANWkb). Een Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambas-

Wie? Acties Voorbereiding Uitvoering Gereedmelding & oplevering

Initiatiefnemer

Adviseur /
architect

Aannemer

Kwaliteitsborger

Bevoegd gezag
(gemeente)

Op grond van
de Algemene wet
bestuursrecht

Mededeling →
gemeente

werkzaamheden gereed

Lokale
omstandighe­
den en risico’s

Strijdigheid:
geen verkla­
ring mogelijk

Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging
Regulier bouwproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 18 december 2020 Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb voor de meest recente versie van dit schema

Activiteit Tussenresultaat Eindresultaat

Aanvraag
vergunning
omgevings­

planactiviteit

Bouwmelding
(risicobeoordeling,

borgingsplan,
kwaliteits borger,

instrument)

Ik wil iets
bouwen!

Ruimtelijk
ontwerp maken

Omgevings­
vergunning OPA

­ Toetsen aan
omgevings plan

­ Lokale risico’s en
aandachtspunten
kenbaar maken

Voorbereiden
toezicht en handhaving Toezicht en handhaving

Beoordeling
bouwplan

Uitvoeren
borgingsplan
(Mede op basis van

info aannemer)

Opvragen
specifieke

Informatie en
planning

Verklaring
kwaliteits borger

Voorbereiding
bouw / risico­
beoordeling

Start
bouwwerk­
zaamheden

Technische
uitwerking
bouwplan

Opdracht tot
uitwerking,

bouw en
kwaliteits­

borging

Vastgesteld
borgingsplan

Beoordeling
volledigheid

bouwmelding

Beoordeling
volledigheid

gereed melding

Oplevering &
start gebruik

Dossier bevoegd gezag

Dossieropbouw

Consumentendossier

Gebruik
toegestaan

(twee weken na
gereedmelding)

Gereedmelding
(verklaring, dos-

sier bevoegd gezag,
beheersmaatregelen

specifieke risico’s)

Mededeling →
gemeente

start
werkzaamheden

32 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

Wetten en regels

32-33_webproef.indd 32 01-02-21 14:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.