Aannemer 1 – 2021 – pag. 33

sadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aan-
nemers en kwaliteitsborgers. Meer informatie hierover, een
overzicht van instrumenten die kunnen worden toegepast in
proefprojecten en de kwaliteitsborgers die deze instrumen-
ten mogen toepassen, is te vinden op de website van het
Instituut voor Bouwkwaliteit (www.stichtingibk.nl).

Proeftuin
PlanGarant heeft daarnaast een ‘proeftuin’ bedacht, een
soort Wkb-spel. Schot: “Gemeentes zijn soms trage appara-
ten. Als we een initiatief hebben, dan moeten we vaak toch
wel wat deuren door om te zorgen dat er een proefproject
van de grond komt. Daarom hebben we dit ontwikkeld. In
een aantal sessies nemen we alles door met de verschillen-
de partijen. Dan heb je een eerste gevoel van wat er op je
afkomt.”
Wat voor Schot helder is: kwaliteitsborging invoeren doe je
echt niet alleen. “Je moet het samen met de gemeente, je
opdrachtgever, kwaliteitsborger en met je onderaannemers
doen.”

Beluister de volledige podcast via Aannemervak.nl/podcast

Het nieuwe stelsel in
een schema van de
Rijksoverheid.

Wie? Acties Voorbereiding Uitvoering Gereedmelding & oplevering

Initiatiefnemer

Adviseur /
architect

Aannemer

Kwaliteitsborger

Bevoegd gezag
(gemeente)

Op grond van
de Algemene wet
bestuursrecht

Mededeling →
gemeente

werkzaamheden gereed

Lokale
omstandighe­
den en risico’s

Strijdigheid:
geen verkla­
ring mogelijk

Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging
Regulier bouwproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 18 december 2020 Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb voor de meest recente versie van dit schema

Activiteit Tussenresultaat Eindresultaat

Aanvraag
vergunning
omgevings­

planactiviteit

Bouwmelding
(risicobeoordeling,

borgingsplan,
kwaliteits borger,

instrument)

Ik wil iets
bouwen!

Ruimtelijk
ontwerp maken

Omgevings­
vergunning OPA

­ Toetsen aan
omgevings plan

­ Lokale risico’s en
aandachtspunten
kenbaar maken

Voorbereiden
toezicht en handhaving Toezicht en handhaving

Beoordeling
bouwplan

Uitvoeren
borgingsplan
(Mede op basis van

info aannemer)

Opvragen
specifieke

Informatie en
planning

Verklaring
kwaliteits borger

Voorbereiding
bouw / risico­
beoordeling

Start
bouwwerk­
zaamheden

Technische
uitwerking
bouwplan

Opdracht tot
uitwerking,

bouw en
kwaliteits­

borging

Vastgesteld
borgingsplan

Beoordeling
volledigheid

bouwmelding

Beoordeling
volledigheid

gereed melding

Oplevering &
start gebruik

Dossier bevoegd gezag

Dossieropbouw

Consumentendossier

Gebruik
toegestaan

(twee weken na
gereedmelding)

Gereedmelding
(verklaring, dos-

sier bevoegd gezag,
beheersmaatregelen

specifieke risico’s)

Mededeling →
gemeente

start
werkzaamheden

33nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

32-33_webproef.indd 33 01-02-21 14:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.