Aannemer 1 – 2021 – pag. 51

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste
weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze
instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun
professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Wekelijks op
de hoogte van

de laatste
ontwikkelingen

in de bouw!
aannemervak.nl/nieuwsbrief-aannemervak/

Redactie Aannemer
Eisma Bouwmedia,
Informaticaweg 3,
7007 CP Doetinchem
aannemer@eisma.nl
aannemervak.nl
ISSN: 0926-9894

Hoofdredactie
Paul Diersen, tel.: (088) 294 49 12
p.diersen@eisma.nl
Viola Huurnink, tel.: (088) 294 49 10
v.huurnink@eisma.nl

Eindredactie
Sandra Abbink, Thom Groot Nibbelink

Vormgeving
Inpladi, Cuijk

DTP
ZeeDesign, Witmarsum

Aan deze Aannemer werkten mee
Richard olde Hartman,
ir. Daan van Kinderen,
Marein Kolkmeijer,
Marcel van Rijnbach,
Tony Tati, Ton Verheijen, Bert Videler

Uitgever
Rens Sturrus

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur

Advertenties
Rens Sturrus, Commercieel manager
Voor informatie over tarieven,
afsluitdata e.d.:
Karin Krabbenborg, tel.: (088) 294 49 34
Sacha Harders, tel.: (088) 294 49 33

Marketing
Ella Tempel
marketingbouw@eisma.nl
tel.: (088) 294 49 43

Abonnementen
Abonnementsovereenkomsten worden
uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de
uitgever de abonnementen verzorgt.

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze Klantenservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Abonneeservice voor opgave
abonnementen, wijzigingen en
informatie
Eisma mediagroep abonneeservice,
postbus 2238, 5600 CE Eindhoven
tel.: (088) 226 66 47, abonneren@
eisma.nl

Betaling abonnementen
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC: RABONL2U

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

© 2021 Eisma Bouwmedia, Doetinchem

Druk
Veldhuis Media

Vaktijdschrift voor de bouwondernemer. Een uitgave van Eisma Bouwmedia.

51nr. 1 – Februari 2021 Aannemer

51_colofonplusadv.indd 51 01-02-21 12:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.