Aannemer 1 – 2021 – pag. 8

Bouwen met hout gunstiger dan uit huidige MPG blijkt
Het gebruik van hout in de bouw pakt aanmerkelijk
gunstiger uit voor het klimaat dan op basis van de huidige
MPG-systematiek wordt aangenomen. Dit blijkt uit een
verkennend onderzoek van TNO naar het effect van vast-
legging van koolstof in hout op de milieubelasting van een
houten casco.

Dit zogenaamde biogene CO2 telt nu nog niet mee in de bepalingsmetho-
de die gebruikt wordt in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets, de

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Uit de berekeningen blijkt dat als bio-
geen CO2 wél wordt meegerekend, de netto bijdrage aan klimaatverande-
ring gerelateerd aan de productie van de houten woningcasco’s de helft
lager is.
In het onderzoek wordt een model gebruikt waarin het biogene koolstof
wordt meegenomen in de duurzaamheidsprestatie. Daaruit volgt dat als
de koolstofopslag in hout in een levenscyclusanalyse (LCA) over een peri-
ode van 100 jaar wel wordt meegerekend, er netto 50 procent minder
wordt bijgedragen aan klimaatverandering (in kg CO2-emissie equivalen-
ten), dan in het scenario zonder CO2-opname.
In het onderzoek is de klimaatimpact voor twee woningcasco’s berekend,
in houtskeletbouw (HSB) en in kruislaaghout (CLT). Als de vastlegging van
koolstof in hout meetelt, wordt de totale netto CO2-emissie gerelateerd
aan de productie van de houten woningcasco’s veel lager. Bij HSB is spra-
ke van een halvering, in het geval van CLT is de netto uitstoot van CO2
over honderd jaar zelfs negatief.
Een groep bouwbedrijven, ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten en
adviseurs – onder aanvoering van Norbert Schotte van VORM – publi-
ceerde onlangs het manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer
Nederland’. Kern daarvan was precies dit manco in de MPG. Wie het
manifest wil ondertekenen, kan dat doen tot 31 januari.

Dubbelglas opwaarderen naar triple glas
Een nieuw ontwikkelde methode maakt
het mogelijk om bestaand dubbelglas te
opwaarderen naar triple glas. Het
upgrade-proces is een van de uitkom-
sten van de workshops over het hoog-
waardige hergebruik van vensterglas,
georganiseerd door innovatieplatform
Booosting.

In de huidige bouwpraktijk wordt vrijwel al het
afgedankte vensterglas tot verpakkingsmateriaal
gedowncycled. Het materiaal is dan nog niet ver-
sleten en kan hoogwaardiger opnieuw worden
ingezet. Hergebruik van isolatieglas blijkt op
allerlei vlakken uitdagend. Op initiatief van
Booosting wordt er nagedacht over betere, nieu-
we producten. Het isolatieglas van de toekomst
moet opnieuw te monteren zijn, zodat de compo-
nenten eenvoudig kunnen worden teruggewon-
nen en opnieuw worden ingezet.
Recent organiseerde Booosting een aantal
workshops om deze uitdaging aan te gaan.
Eén van de innovatieve uitkomsten van de work-
shops is een methode om het bestaande

dubbelglas op te waarderen naar triple glas. Eerst
wordt het bestaande glas uit elkaar gehaald en
gereinigd. Daarna wordt een specifieke folie
toegevoegd en wordt het opgebouwd tot triple
glas, met een theoretische U-waarde van 1,1.
Het is de bedoeling dat het gehele upgrade-

proces mobiel kan plaatsvinden. Daarom zijn de
initiatiefnemers van plan om twee vrachtwagens
om te bouwen tot een werkplaats om het triple
glas overal ter plekke te kunnen maken.
Inmiddels is de eerste succesvolle praktijkproef
uitgevoerd.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

8 Aannemer nr. 1 – Februari 2021

updAte

08-09-10-11_update.indd 8 01-02-21 10:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.