Aannemer 1 – 2022 – pag. 10

Omgevingswet en Wkb niet op 1 juli
De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsbor-
ging – wordt niet komende 1 juli ingevoerd, maar op 1 okto-
ber of 1 januari 2023.

Kersverse minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde
manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de
inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij in een brief
aan de Eerste en Tweede Kamer.
“Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over
de invoering van de Omgevingswet, is naar voren gekomen dat er
meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Dat
is op dit moment niet met alle systemen mogelijk. Om tot een ver-
antwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingswet te
komen, wil ik die tijd nemen”, aldus De Jonge in de brief.
De nieuwe datum wordt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023, afhankelijk
van overleg met bestuurlijke partners. De Wet kwaliteitsborging is
gekoppeld aan de Omgevingswet en verhuist dus mee naar de nieu-
we datum.

Normen voor meterkast aangepast
De NEN gaat de normen voor meterkasten in woningen de komende jaren
stapsgewijs aanpassen.

De NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’
moet met de aanpassingen beter aansluiten bij toekomstige woonwensen. Door ontwikke-
lingen zoals de energietransitie, woningbouwopgave en domotica, veranderen de eisen
voor de meterruimte in woningen. Ook zijn er steeds vaker aansluitingen voor zonnepane-
len en laadpalen nodig. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over het toe-
komstige gebruik van de meterruimte zijn dus belangrijker dan ooit.
De eerste set wijzigingen is inmiddels gepubliceerd. Een van de aanpassingen hierin is de
verruiming van de afstand van de meterruimte tot de hoofdtoegangsdeur. Belanghebben-
den kunnen tot 31 maart 2022 commentaar leveren.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

30 maart:
Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart 2022 organise-
ren Bouwend Nederland, Techniek
Nederland, OnderhoudNL en Aanne-
mersfederatie Nederland de zesde
Bewust Veilig-dag. Het motto van dit
jaar: ‘we blijven erop hameren’. Want
dat blijkt nog steeds nodig.

Deelnemende bedrijven organiseren op de
dag verschillende activiteiten om veilig wer-
ken onder de aandacht te brengen. De orga-
nisatie zelf verspreidt een krant over veilig
werken en een aantal online games. Met
deze games kunnen medewerkers kun erva-
ring, inzicht en behendigheid testen.
Natuurlijk in de hoop dat veilig en gezond
werken het hele jaar door hoog op de agen-
da blijft staan.
Bedrijven die willen meedoen, kunnen zich
aanmelden op bewustveilig.com. De eerste
vijftig aanmelders krijgen een promotieset
en een logovermelding op de site.

10 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 10 07-02-2022 13:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.