Aannemer 1 – 2022 – pag. 13

Corporaties testen warmte uit de gevel
Woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en woningstichting
Compaen uit Helmond doen momenteel een proef met
woninggevels als warmtebron. De proef is onderdeel van het
Europese verduurzamingsproject Envision, wat weer een
samenwerking is tussen TNO en AkzoNobel en Emergo.

Allereerst werden de woningen geïsoleerd, kierdicht gemaakt en kre-
gen ze een WTW-ventilatiesysteem. Bij in totaal vijf woningen zijn
warmtewingevels en een warmtepomp geplaatst. Een zesde woning
heeft een complete ‘warmtewin-berging’ gekregen. De warmtewin-
panelen in de gevels in combinatie met de warmtepomp zorgen voor
energie voor warm tapwater en verwarming van de woning. De wonin-
gen moeten hierdoor aardgasvrij en energiepositief worden tegen rela-
tief lage investeringskosten. In 2019 kreeg een sporthal in Almere dit
systeem al.
Het principe van de warmtewin-woningen is als volgt, legt Nicole Meu-
lendijks van TNO uit: “Het systeem bestaat uit lichtgewicht panelen die
voorzien zijn van een coating met daarin microscopisch kleine pig-
mentdeeltjes die niet-zichtbaar zonlicht absorberen. Deze panelen
worden aan de gevel van een woning bevestigd. Aan de achterkant is
een buizenstructuur gemaakt om de warmte van het zonlicht te trans-
porteren naar de warmtepomp die wordt geïnstalleerd.” Zelfs als de

panelen wit zijn, wordt 40 procent van de zonwarmte geabsorbeerd. Bij
donkere gevelpanelen loopt de opbrengst verder op. Het principe kan
ook worden toegepast op een berging, dan zijn er helemaal geen aan-
passingen aan de woninggevel nodig.

13nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

Het lijkt erop dat bezitters van zonnepanelen een jaar langer
gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. De beoogde
afbouw van de regeling gaat als het aan het ministerie van Eco-
nomische Zaken pas vanaf 1 januari 2024 beginnen, en niet in
2023.

Dit blijkt uit het introductiedossier dat ambtenaren van het ministe-
rie hebben opgesteld voor de nieuwe ministers Micky Adriaansens
(Economische Zaken en Klimaat) en Rob Jetten (Klimaat en Energie).
Het uitstel van een jaar is goed nieuws voor de terugverdientijd voor
huishoudens die investeren in de techniek. De gemiddelde terugver-
dientijd blijft de komende vier jaar dan nog circa zeven jaar.
Bij de salderingsregeling wordt de elektriciteit die kleinverbruikers
opwekken met zonnepanelen en terugleveren aan het net gesal-
deerd tegen de elektriciteit die zij afnemen van het net. Zij hoeven
over het weggestreepte deel geen energiebelasting, opslag duurza-
me energie en btw te betalen. De overheid wil af van de regeling: pv-
panelen zouden de stimulering niet meer nodig hebben, en afbouw
zou meer balans moeten kweken tussen opwekking en eigen ver-
bruik en lokale opslag stimuleren. De salderingsregeling wordt
stapsgewijs vervangen door een terugleversubsidie.

In het oorspronkelijke afbouwvoorstel is een scenario voorgesteld
waarin vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 een dalend percentage
van de teruggeleverde stroom mag worden gesaldeerd. Op die
manier wordt het effect van de afbouw op de terugverdientijd van
zonnepanelen verzacht. Het voorstel van toenmalig minister Wiebes
werd echter vlak voor de verkiezingen controversieel verklaard.
De ambtenaren schrijven de ministers dat netbeheerders, energiele-
veranciers en toezichthouder AT meer voorbereidingstijd nodig heb-
ben om een goede afbouw mogelijk te maken. Zo heeft niet elke
kleinverbruiker nog een slimme meter. Er is zeker twee jaar nodig
om alle bezitters van zo’n installatie (verplicht) aan zo’n meetinrich-
ting te krijgen. Ook is de Tweede Kamer kritisch over de consequen-
ties van de afbouw voor de huursector en de businesscases voor
woningcorporaties. Het jaar uitstel betekent dat het hele afbouwtra-
ject een jaar opschuift. Het einde is dan in 2032. De ambtenaar hou-
den de ministers voor dat dit wel een forse financiële tegenvaller
voor de overheid tot gevolg heeft. Daarom zou de Tweede Kamer
hier al snel een knoop over door moeten hakken, schrijven de amb-
tenaren.

‘Afbouw salderingsregeling start jaar later’

10-11-12-13_update.indd 13 07-02-2022 13:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.