Aannemer 1 – 2022 – pag. 44

compleet afgewerkt – tot en met de steenstrips aan toe –
aan de haak geslagen. En dakkapellen? Het liefst woning-
breed gedimensioneerd en geplaatst.
Al met al vraagt dit extra aandacht voor de hijsvoorziening.
Temeer omdat deze voorziening vaak plaatselijk wordt aan-
gebracht aan het hout.

Hijsbanden
Veelal wordt met hijsen gebruikgemaakt van hijsbanden
waarvan de maximale belasting bekend is (WLL, ofwel Wor-
king Load Limit). Maar bij het hijsen moet met meer reke-
ning worden gehouden dan enkel de hijsbanden. Op de eer-
ste plaats mag de WLL (afgedrukt op de hijsband) – al dan
niet met een correctiefactor – alleen worden aangehouden
als de band wordt toegepast zoals is voorgeschreven. Dan
dient de band dus bijvoorbeeld puur als een mandje, als lus
of gestropt om het element te worden gebruikt. En dat is bij
de toepassing van houten elementen vaak niet het geval. De
band wordt geperforeerd met nieten, nagels of schroeven,
waardoor de maximale sterkte niet meer wordt bereikt. Ook
het lussen door objecten kan ervoor zorgen dat de band in
zichzelf snijdt.
Een tweede, belangrijker fenomeen, is dat de hijsband vaak
niet maatgevend is. In veel gevallen zal de houten stijl eer-
der bezwijken dan de hijsband.
Van andere hulpmiddelen zoals een ketting of een hijsoog is
de bezwijklast vaak onbekend. Wanneer traditionele verbin-
dingsmiddelen worden gebruikt, zijn de rekenregels meestal
ontoereikend. Door het geheel te testen wordt een indruk
gekregen over de hijszekerheid.

Handvatten en richtlijnen
SKH-publicatie 02-06 ‘Hijsvoorzieningen’ geeft handvatten
en richtlijnen ten aanzien van het veilig hijsen van een hou-
ten element. Deze publicatie is opgesteld door belangheb-
bende partijen. De werklast van hijsvoorzieningen, bepaald
volgens deze publicatie, kan door een certificerende instel-
ling zoals SKH worden opgenomen in het KOMO-certificaat
van het betreffende product.
Producenten van houten elementen hebben verschillende
motivaties voor het vrijwillig laten beoordelen van hun hijs-
voorziening. Het geeft een stukje zekerheid, maar ook kun-
nen er verzekeringstechnische redenen zijn of verlangt de
opdrachtgever het gewoonweg om de voorziening onafhan-
kelijk te laten beproeven.
Aan de hand van de publicatie kunnen door middel van

Door prefabricage wordt er meer,
groter en zwaarder gehesen

Het element wordt
door de fabriek

getransporteerd.

44 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

GEZOND EN VEILIG WERKEN

42-43-44-45_hijsen.indd 44 07-02-2022 13:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.