Aannemer 1 – 2022 – pag. 45

gecontroleerde laboratoriumtesten door een onafhankelijk
laboratorium zoals SHR, de maximale hijslasten van het ont-
werp van de hijsvoorziening worden bepaald. Traditioneel
gezien worden veel fabriekseigen oplossingen gebruikt, die
ontwikkeld zijn vanuit eigen kennis en ervaring. Inmiddels
voeren ook leveranciers van hijsbanden onderzoek uit,
zodat zij daarmee de timmerfabriek kunnen ontzorgen.
Om actueel te blijven, is SKH publicatie 02-06 recent voor-
zien van een update. Zo was er de vraag vanuit te markt hoe
om te gaan met het kantelen van houten elementen. Denk
bijvoorbeeld aan situaties in het productieproces, tijdens
transport of waarbij het kozijn als halff abricaat in een groter
element wordt geïntegreerd. Kantelen van elementen levert
zijn eigen uitdagingen op, zo kunnen er bijvoorbeeld trek-
spanningen loodrecht op de houtvezel ontstaan. Dit is de

zwakke richting van hout. Indien noodzakelijk moeten hier
extra maatregelen getroff en worden.

Evenaar
Het onderbouwen van de hijsvoorziening door middel van
beproeven is niet genoeg. Verantwoordelijk gebruik van de
hijsvoorziening blijft voor alle betrokkenen een aandachts-
punt. Zo wordt bij de bepaling van de belasting ervan uitge-
gaan dat er een evenaar gebruikt wordt. Wordt hiervan afge-
weken, dan moet men extra zorgvuldigheid betrachten.

Het puur testen van een hijsvoorziening is dus geen garan-
tie voor een veilige bouwplaats. Het is een klein onderdeel
van het geheel. Daarnaast is het belangrijk dat men goed
kijkt naar alle veiligheidsaspecten en dat er een goed risico-
management is met aandacht voor een juiste toepassing en
heldere communicatie tussen verwerker en producent van
het product.

Gevelelementen op
de vrachtwagen.

Links: met behulp van een evenaar wordt het element gehesen.
Hierdoor is de last per hijspunt gelijk aan de helft van het gewicht van
het element. Rechts: zonder evenaar wordt gehesen, de belasting per
hijspunt verdubbelt doordat een horizontale component is
geïntroduceerd bij de ophanging onder een hoek van 60 graden.

De geactualiseerde SKH-publicatie 02-06 ‘Hijsvoorzie-
ningen’ geet handvatten en richtlijnen omtrent het
veilig hijsen van een houten element. Scan de QR-code
om de publicatie te lezen.

45nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

42-43-44-45_hijsen.indd 45 07-02-2022 13:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.