Aannemer 1 – 2022 – pag. 9

In september 2019 heb ik een column geschreven met dezelfde titel als deze.
Nu, ruim 2 jaar later, is het tijd voor een
volgende update.
We begeleiden op dit moment elf Wkb-
oefenprojecten in Nederland. Al deze pro-
jecten bevinden zich in de bouwsector en
(helaas) nog niet onder infra. De projecten
variëren van funderingsherstel, nieuw-
bouw van luxueuze appartementen tot
transformatie van een groot appartemen-
tencomplex. Een deel van de projecten
doen wij in samenwerking met de aanne-
mer die wil oefenen. Bij een ander deel
trekken wij de kar met daarbij de omge-
vingsdienst, kwaliteitsborgers en aanne-
mer. Hier fungeren wij als procesbegelei-
der. Het leuke van projectmatig oefenen is
dat het onderwerp direct tastbaar wordt
voor de betrokkenen.
In de sector is het de ambitie om tien pro-
cent van de vergunningaanvragen als
oefenproject Wkb uit te voeren. Wij horen
echter enkel geluiden dat die ambitie bij
lange na niet wordt gehaald. Dat – en de
onzekerheid over de datum van inwer-
kingtreding van de wet – maakt dat partij-
en over het algemeen terughoudend zijn
met de voorbereidingen.
Zes bouwbedrijven hebben zich met ons
verbonden om hun proces en mensen
voor te bereiden op de Wet kwaliteitsbor-
ging. Bij sommige zitten we nog midden in
het traject en bij een enkeling is het al
afgerond en ligt er een praktisch kwali-
teitshandboek.

Wij zien, ook in diverse interviews, dat de
grotere aannemers hun voorbereidingen

op orde hebben. Dat wil zeggen dat de
sjabloonformulieren en documenten aan-
wezig zijn en dat er geoefend wordt op
projecten. Bij de middelgrote en kleinere
partijen is ook zeker te zien dat er geoe-
fend wordt, maar het is erg lastig meet-
baar te maken hoeveel procent van de
bedrijven nu aan het oefenen is.
De kwaliteitsborgers kennen het vak en
zijn uiteraard voorbereid, wat betreft
benodigde certificeringen. Zij zijn ook alle-
maal draaiuren aan het maken met oefen-
projecten. We zien hier wel dat partijen
afwachtend zijn met investeren in meer
mensen. Ook omdat het aanbod van pro-
jecten nog niet heel groot is.

Om de start van nieuwe proefprojecten te
versnellen is in november 2020 gestart
met Ambassadeursnetwerken kwaliteits-
borging (ANWkb). Een Ambassadeurs-
netwerk bestaat uit een ambassadeurs-
gemeente, een aantal omringende
gemeenten, aannemers en kwaliteitsbor-
gers. Dit is een heel goed initiatief om de
energie te bundelen. Toch hadden wij
onlangs ook een gemeente aan de lijn die
zich nog aan het oriënteren was op de
Wkb. In dit veld dus ook variaties in de
mate van voorbereiding.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wkb: de stand
van zaken

Oefenen maakt de
Wkb tastbaar voor
betrokkenen

9nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

COLUMN

09_bertcolumn.indd 9 07-02-2022 13:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.