Aannemer 10 – 2019 – pag. 32

32 Aannemer december 2019

Als er bij de oplevering

twee lichte

krimpscheuren in de

wand op de overloop

zitten, besluiten

woningeigenaar en

aannemer af te

wachten hoe zich dat

verder ontwikkelt. Niet

goed, blijkt al snel.

Datzelfde geldt voor

de onderlinge relatie.

Dakterras mist borstwering

Tekst: Viola Huurnink Illustratie: Pennestreek

Bewerkt naar het desbetreffende verslag van de Raad van Arbitrage, Geschilnummer 81.385

Twee zaken zitten een opdracht­

gever dwars na oplevering van zijn

nieuwe woning: de mechanische

ventilatie in de badkamer functio­

neert slecht en het dakterras mist

borstwering. De aannemer stelt het

juiste te hebben geleverd.

Omdat de mechanische ventilatie niet
goed functioneert, blijft het volgens
de woningeigenaar zelfs op de hoog­
ste stand te vochtig in de badkamer.
Die hoogste stand is overigens niet
altijd bruikbaar, omdat het geluid van
de ventilatie hem dan uit zijn slaap
houdt. Na het douchen blijft er zo veel
vocht in de badkamer hangen, dat de
radiator is gaan roesten.

Uit een deskundigenrapport blijkt dat
in de badkamer en de technische
ruimte – de opstelplaats van de was­
machine – slechts 50 procent van de
vereiste ventilatiecapaciteit wordt be­
reikt. Dat verklaart dus het overtollige
vocht. Ook voldoen de maximaal toe­
gestane geluidsniveaus van het venti­
latiesysteem niet aan de eisen uit het
Bouwbesluit. Kortom, er is sprake van
gebreken. Gebreken die in strijd zijn
met de eisen van goed en deugdelijk
werk, meent de arbiter. De aannemer
moet deze gebreken en de daardoor
veroorzaakte gevolgschade (aan de
radiator en het plafond) herstellen.
Daarnaast moet de radiator worden
vervangen.
Blijft de borstwering over. De techni­
sche omschrijving van het werk ver­
meldt dat er een borstwering rondom
het dakterras zou komen. De aan­
nemer heeft echter alleen aan de
voorzijde een borstwering aange­
bracht. Hierdoor is er een vrije door­

gang tussen de dakterrassen van de
woning van de opdrachtgever en de
beide buurwoningen. Dat kan natuur­
lijk nooit de bedoeling zijn, aldus de
eigenaar.
In de contractstukken is geen teke­
ning opgenomen met waar wel en
waar geen borstwering op het dak­
terras komt. De enige gevelaanzichten
zijn die van de voor­ en achtergevel.
Daarop is niet zichtbaar of er aan de
beide zijden van het dakterras een
borstwering is voorzien. In de techni­
sche omschrijving staat echter: ‘Het
balkon is voorzien van omsloten met­
selwerk als borstwering’. Uit de term
‘omsloten’ heeft de opdrachtgever
kunnen en mogen afleiden dat de
borstwering rondom het terras wordt
aangebracht. Dus ook aan de beide
zijden. Aan de aannemer de taak om
dit alsnog te doen.
De vakman krijgt de rekening van
deze zaak à 6.284,44 euro gepresen­
teerd.

Bewerkt naar het

desbetreffende

verslag van de

Raad van Arbitrage

Geschilnummer

81.362

annemer

32-33_arbitrage.indd 32 25-11-19 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.