Aannemer 10 – 2019 – pag. 33

33

I
n korte tijd ontstaan er meer scheuren in de woning:
bij de aansluiting tussen de dakplaten en de gestucte
wanden, in de wanden van de eerste verdieping en rond

de kozijnen. De aannemer wil de scheuren bij de kozijnen
best herstellen, behalve die in de keuken. Garantie geeft hij
niet. De woningeigenaar eist herstel van alle scheuren. Mét
garantie.
Allereerst de scheurvorming in het stucwerk bij de dak­
platen. Die is veroorzaakt doordat de stukadoor het stuc­
werk heeft doorgesmeerd zonder de inwendige hoeken ‘in
te snijden’. Het behoort tot de eisen van goed en deugde­
lijk werk om dit wél te doen, aldus de arbiter. Daarmee kan
ongecontroleerde scheurvorming tussen de verschillende
dakvlakken – als gevolg van het krimpen en uitzetten van
de dakelementen – worden voorkomen. Omdat de stuka­
door in opdracht van de eigenaar werkt, is de aannemer
niet aansprakelijk.
De haarscheurtjes in het stucwerk dat is aangebracht over
de onderlinge aansluitingen van de prefab betonnen gevel­
elementen, zijn volgens de arbiter onvermijdelijk. En toelaat­
baar. De betonelementen bewegen namelijk ten opzichte
van elkaar en het stucwerk kan die beweging niet opvan­

Dakterras mist borstwering Fluitende ventilatieroosters

Scheuren, scheuren,
scheuren

gen. Materiaaleigen krimpscheurvorming is geen gebrek.
Dan de scheuren rond de kozijnen. In de neggekanten van
de kozijnen bevinden zich cementgebonden platen. Daar­
van zijn de kopse kanten gelijk gehouden met de binnen­
zijde van het prefab betonnen binnenblad van de spouw­
muur. De spouwlatten waarop de platen zijn vastgemaakt,
zijn eenzijdig bevestigd tegen de binnenbladen. Doordat
de spouwlatten door droging zijn gekrompen, zijn de platen
naar binnen bewogen en is het stucwerk losgescheurd.
Een ontwerpfout, redeneert de arbiter. Eentje waarvoor de
woningeigenaar niet aansprakelijk is. Hij heeft immers geen
bemoeienis gehad met het ontwerp. De cataloguswoning is
door hem gekocht van een ontwikkelaar. Die heeft de aan­
nemer benaderd om de woning te bouwen en heeft het
ontwerp aan de vakman verstrekt. De aannemer is in relatie
met de eigenaar verantwoordelijk voor het ontwerp. Boven­
dien voldoet de uitvoering rond de kozijnen niet aan de
eisen.
De aannemer moet de scheuren rond álle kozijnen repare­
ren. En garantie geven op de herstelwerkzaamheden. De
proceskosten à 8.010,20 euro worden verdeeld: de aanne­
mer betaalt 80 procent, de woningeigenaar 20 procent.

Sinds hij in zijn nieuwe woning

woont, heeft de eigenaar last van

ernstige geluidshinder. Bij wind

maken de ventilatieroosters een

fluitend geluid. Een schadevergoe­

ding is volgens hem op zijn plaats.

De arbiter buigt zich erover.

Een deskundige neemt de problematiek van de ventilatie­
roosters onder de loep. Hij concludeert in zijn rapport dat
de geluidwering van de gevel met ventilatieroosters in
geopende toestand niet voldoet aan de norm van groter of
gelijk aan 20dB(A) uit het Bouwbesluit. Dat geldt in de
woonkamer/keuken aan de voorzijde, in de slaapkamer aan
de voorzijde op de eerste verdieping en in de slaapkamer
aan de achterzijde op de eerste verdieping. Omdat in die
ruimtes niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit, wordt ook
niet voldaan aan de aanneemovereenkomst.

Een andere conclusie is dat de ventilatieroosters bij wind­
belasting aanzienlijk meer dan 30dB(A) aan geluid produce­
ren. Hoewel het Bouwbesluit op dit gebied geen normen
bevat, vindt de arbiter dat de deskundige een correcte
norm heeft aangehouden. Er kan niet worden gesproken
van goed en deugdelijk werk als de genoemde waarde
wordt overschreden. Ook op dit punt is er dus sprake van
een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
De woningeigenaar heeft de aannemer op een bepaald
moment gesommeerd om de genoemde gebreken te her­
stellen. Herstel is echter uitgebleven, waardoor de vakman
in verzuim verkeert. De eigenaar heeft er in dat licht goed
aan gedaan om zijn vordering tot herstel om te zetten in
een vordering tot vervangende schadevergoeding. Een
terechte wijziging, oordeelt de arbiter. De eigenaar heeft
recht op vergoeding van de kosten van herstel door een
derde.
Hij geeft de aannemer ook gelijk: de geraamde schade­
vergoeding is te hoog. In de offerte zijn luxere ventilatie­
roosters opgenomen dan door de deskundige zijn geadvi­
seerd. Bovendien omvat het ook werkzaamheden in de
badkamer, waarvoor op grond van het rapport geen enkele
aanleiding bestaat. De arbiter stelt het bedrag uiteindelijk
vast op 5.000 euro.
De proceskosten komen voor beider rekening.

Bewerkt naar het

desbetreffende

verslag van de

Raad van Arbitrage

Geschilnummer

81.154

32-33_arbitrage.indd 33 25-11-19 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.