Aannemer 10 – 2019 – pag. 36

36 Aannemer december 2019

Het gros van de aannemers en gemeenten is nog niet bezig met

de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Terwijl deze wet op

1 januari 2021 van kracht wordt. “Het gas moet erop”, gooide voor-

zitter Henry Meijdam van de stichting KOMO de knuppel in het

hoenderhok bij een inspiratie-sessie van de KiKCampus, het plat-

form dat de bouwkolom steunt bij de invoering van deze wet.

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: Bram van Uchelen – Creative Communications

C
irca zestig vertegenwoordigers
van gemeenten, bouwbedrij­
ven en kwaliteitsborgers wis­

selden ervaringen uit in perscentrum
Nieuwspoort. De voorstanders van
deze wet hadden maar één centrale
boodschap aan de weifelaars: kom
in actie en treuzel niet langer. De pe­
riode van praten en discussiëren óf
de Wkb er moet komen is voorbij;
die wet komt er namelijk, links­ of
rechtsom. Gemeenten en aannemers
moeten oefenen met proefprojec­
ten. Daarvoor wordt de gelegenheid
geboden, maar de animo daarvoor
moet een stuk groter worden dan nu
het geval is. Want 1 januari 2021 is
aangebroken voordat je er erg in hebt
en het doorlopen van zo’n proef­
project en het onder de knie krijgen
van kwaliteitsborging duurt zeker wel
een half jaar.

Proefprojecten
De hoofdrolspelers in het wat tamme
debat – de Aannemersfederatie
Nederland (AFNL), de NVTB, VNG af­
deling Leefomgeving en de kersverse
implementatieregisseur Titia Siertse­
ma – riepen weifelende gemeenten
en aannemers dringend op zich aan te
melden voor de proeftuin. Een bege­
leidingscommissie gaat op korte ter­
mijn tien proefprojecten begeleiden,
maar beoogt circa zestig pilots te be­
geleiden tot eind 2020. De ervaringen
uit deze projecten worden verwerkt in
het wettelijke instrumentarium voor de
nieuwe Wet kwaliteitsborging
Door middel van het uitvoeren van
proefprojecten hebben aannemers en

Proefprojecten snel opstarten

Wkb: ‘Kom in actie!’

Circa zestig vertegenwoordigers van gemeenten, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers

wisselden ervaringen uit in perscentrum Nieuwspoort.

annemer

gemeenten nog invloed op de wet­ en
regelgeving. Als die deelname uitblijft,
dan bepaalt ‘Den Haag’ de spelregels.
In november 2020 namelijk wordt die
wet­ en regelgeving duidelijk. “Aan­
nemers en gemeenten hebben een
open mind nodig”, aldus directeur
Albert Vermuë van de VNG afdeling
Leefomgeving. “Door proefprojecten
goed met elkaar af te werken, ont­
staan er kansen en uitdagingen om
die bouwkwaliteit te verbeteren. Zo­
veel mogelijk proefprojecten betekent
een goede spreiding van de projecten
over alle gemeenten, een goede af­

spiegeling van diverse bouwwerken
en een degelijke evaluatie van de
beperking van faalfactoren tijdens
zo’n bouwproject.”

Niet wijzen
Twee van de tien geplande proef­
projecten gaan op korte termijn van
start, waarna de rest moet volgen.
Tien is uiteraard bij lange na niet vol­
doende om de Wkb breed te laten
landen. “We kennen de problemen
van de aannemer en de gemeente.
Aannemers draaien met kleine winst­
marges en kijken alleen maar wat de

36-37_wkbhoenuverder.indd 36 25-11-19 15:55

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.