Aannemer 10 – 2019 – pag. 37

37

gaan.” Een groot knelpunt daarbij is
dat veel gemeenten en aannemers
niet weten welke verantwoordelijk­
heid ze in welke fase van het traject
kwaliteitsborging moeten oppakken.
De uitvoering van zo’n proefproject
kan hen daarbij helpen.

Projecten succesvol verlopen
Een woordvoerder van de kennisor­
ganisatie Building Changes pleitte
ervoor dat aannemers vertrouwen
krijgen in de opbrengsten van kwali­
teitsborging in plaats van alleen maar
de kosten als obstakel te beschou­

invoering van deze wet kost, terwijl
veel gemeenten moeite hebben om
de begroting rond te krijgen. Desal­
niettemin hoop ik dat de groep kop­
lopers en de brancheverenigingen
Bouwend Nederland en de VNG de
weifelende achterban actief stimuleert
om te experimenteren met kwaliteits­
borging”, zegt voorzitter Titia Siertse­
ma van de Nederlandse Vereniging
Toeleverende Bouwmaterialenindus­
trie en kersvers implementatieregis­
seur van de Wet kwaliteitsborging.
“Partijen moeten niet meer naar elkaar
wijzen, maar gezamenlijk aan de slag

Implementatie Wkb
versnellen met regisseur
Het is zo klaar als een klontje dat veel gemeenten en
aannemers nog niet begonnen zijn met de implemen­
tatie van de Wet kwaliteitsborging. Dat baarde het
ministerie van BZK zorgen en dus werd een externe
regisseur in de persoon van Titia Siertsema aangesteld
om de achterban van de brancheorganisaties Bou­
wend Nederland en de VNG te mobiliseren en de
invoering van de Wkb door beide partijen een impuls
te geven. “Ik ga bij deze organisaties inventariseren
tegen welke praktische bezwaren hun achterban aan­
loopt en welke praktische oplossingen gewenst zijn.
Een grote uitdaging daarbij wordt om de groeperingen
die de invoering van de Wkb uit­ of afstellen niet te
groot laten worden”, licht zij toe.

Roadmap Wkb
De roadmap tot aan de definitieve
invoering van de Wkb ziet er in
grote lijnen als volgt uit:
• Eind 2019 – begin 2020: start

tien proefprojecten invoering
Wkb

• Juli 2020 – Minister BZK beoor­
deelt of ingangstermijn van
1 januari 2021 wel of niet
gehandhaafd blijft

• November 2020 – Ministerie
van BZK stelt wettelijk instru­
mentarium Wkb vast

• 1 januari 2021 – Wkb wordt van
kracht

wen. “Er zijn honderden projecten
succesvol afgerond waarbij de Wet
kwaliteitsborging is toegepast. Intrin­
sieke motivatie om klantgericht de
bouwkwaliteit te verbeteren moet de
gezamenlijke drijfveer zijn. Mkb-bedrij­
ven en grote bouwbedrijven pakken
het redelijk goed op, maar de grote
middenmoot heeft er moeite mee.”
Directeur Jaco Uittenbogaard van de
AFNL kon laatstgenoemde opmerking
beamen. “Onze achterban is er wel
mee bezig. De ervaringen zijn dat met
de Wkb de integrale kostprijs van een
bouwproject daalt en de winstmarge
stijgt. Laten we niet wachten met de
voorbereiding. Het kost minimaal vier
maanden om zo’n proefproject met de
kwaliteitsborging te doorlopen.”

Het panel, met v.l.n.r. Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur en Wonen BZK), Jaco

Uittenbogaard (directeur van AFNL-NOA), Titia Siertsema (voorzitter NVTB en implemen-

tatiemanager Wkb) en Albert Vermuë (directeur Leefomgeving VNG).

Titia Siertsema,

implementatie-

regisseur van de

Wkb: “Partijen

moeten niet meer

naar elkaar wij-

zen, maar geza-

menlijk aan de

slag gaan.”

36-37_wkbhoenuverder.indd 37 25-11-19 15:55

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.