Aannemer 10 – 2019 – pag. 38

De ‘quick fixes’ zijn vier maat-

regelen op btw-gebied vanuit

de Europese Unie (EU) om het

internationale handelsverkeer

te vereenvoudigen. Maar

maken ze het wel echt een-

voudiger? Bouwbedrijven die

internationaal opereren

moeten er bijvoorbeeld

rekening mee houden.

Q
uick fixes zijn onderdeel van
een breder voorstel om het
btw-systeem te hervormen.

Het gaat om vier vereenvoudigings-
maatregelen die op 1 januari 2020 in
werking treden:
1. Aangescherpte voorwaarden voor
toepassing van het btw-nultarief bij
grensoverschrijdende leveringen
binnen de EU.
2. Gewijzigde bewijsvoering voor het
grensoverschrijdend vervoer van
goederen naar andere lidstaten.
3. Een regeling voor ketentransacties
(opeenvolgende leveringen van de-
zelfde goederen tussen meerdere
ondernemers), waarmee wordt be-
paald welke van de leveringen in die
keten als grensoverschrijdende leve-
ring binnen de EU moet gelden.
4. Regelgeving over de voorraad die
een ondernemer aanhoudt in een an-
dere lidstaat op afroep van een voor
hem bekende afnemer (‘call off-
stock’).

Toelichting
Verkoopt of brengt een onderneming
goederen over, zoals bouwmaterialen,
waarbij de goederen de grens over-
gaan, dan zijn de eerste twee maat-

Leveringen over de grens eenvoudiger?

Quick fixes in de btw
bewijsvermoeden van het intracom-
munautaire vervoer geïntroduceerd.
De leverancier moet in het bezit zijn
van twee (niet-tegenstrijdige en onaf-
hankelijke) vervoersdocumenten.
Denk hierbij aan een factuur van het
vrachtvervoer of een ondertekend
CMR-document. Nieuw is eveneens
een afhaalverklaring in het geval de
afnemer het vervoer regelt of laat
regelen. In de Nederlandse praktijk
kan de bewijsvoering ook op andere
manieren plaatsvinden. Mogelijk wordt
in andere lidstaten per 1 januari 2020
strikt vastgehouden aan de genoem-
de vervoersdocumenten.

Praktijk
Het is maar de vraag of de nieuwe
regeling voor een vereenvoudiging
van grensoverschrijdende leveringen
gaat zorgen. De verplichting van een
juist btw-nummer van de afnemer
zorgt immers voor een extra (adminis-
tratieve) last. Bekijk of jouw onder-
neming onder de nieuwe regelgeving
voldoet aan de vereisten. Zo niet, dan
kan de Belastingdienst de toepassing
van het btw-nultarief weigeren.

www.meijburg.nl

regelen van belang. Omdat die maat-
regelen brede toepassing hebben,
volgt hieronder een nadere toelich-
ting.

Btw-nultarief
Momenteel is het voor de toepassing
van het btw-nultarief van belang dat
de afnemer van de goederen een
ondernemer is en dat de goederen
grensoverschrijdend worden vervoerd
(en dat dit kan worden aangetoond).
Een geldig btw-nummer om het btw-
ondernemerschap van de afnemer
aan te tonen, is niet nodig. Maar wees
alert, want dit gaat veranderen. Per
1 januari 2020 is het voor de toepas-
sing van het nultarief vereist om het
geldige btw-nummer van de afnemer
te bezitten. En om dit ook te kunnen
aantonen. Mogelijk leidt dit tot aan-
passingen in de administratieve sys-
temen.

Bewijsvoering
Voor toepassing van het btw-nultarief
moet de ondernemer ook bewijzen
dat goederen daadwerkelijk van de
ene naar de andere EU-lidstaat wor-
den vervoerd. Bij de invoering van de
quick fixes wordt het (weerlegbare)

Wie bouwmaterialen over de grens verkoopt, krijgt te maken met het btw-nultarief.

annemer

Tekst: Alice Engelkes, Richard Sour en Niels Boekestijn, KPMG Meijburg & Co Beeld: Pixabay

38 Aannemer december 2019

38_fiscaal.indd 38 25-11-19 15:55

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.