Aannemer 10 – 2019 – pag. 9

Nieuwe
producten uit
afvalhout
In Amsterdam, op de plek waar
wordt gebouwd aan de Circulaire
Bouwhub, is Beelen NEXT gestart
met ‘NEXT-Use Hout’. Een houtwerk-
plaats waar van afval- en sloophout
nieuwe houten producten worden
gemaakt. De producten worden ver-
kocht via Pontmeyer en de NEXT
webshop.

Hergebruik van hout speelt een be-
langrijke rol in het beschermen van
bossen wereldwijd. Zeker nu er
steeds meer aandacht komt voor bou-
wen met hout. Afvalhout wordt vaak
hergebruikt in pallets of persplaten,
zoals spaanplaat. Met het oprichten
van een eigen houtwerkplaats zet
Beelen NEXT een volgende stap voor
hoogwaardiger hergebruik. Afhanke-
lijk van de afmetingen en kwaliteit van
het afvalhout wordt het bewerkt tot
een range van producten, van piket-
paaltjes tot balken en planken. Hier-
mee wordt de levensduur van het
hout verlengd en houtkap voorkomen.
De werkzaamheden bieden werk en
opleiding aan zeven tot tien mensen
die uit een langdurig uitkeringstraject
komen. Zij worden begeleid door
Beelen NEXT partner Level 5. De be-
geleiding draait om het leerproces van
de mens, het bouwen aan hun CV en
het ontwikkelen van vakmanschap.
De Circulaire Bouwhub is een ontwik-
keling van VolkerWessels Bouwmate-
rieel en Beelen Next. Hierbij worden
de materiaalstromen die vrijkomen bij
de ontmanteling van gebouwen fysiek
samengebracht met de materiaal-
stromen die naar nieuwbouwprojecten
toe gaan. Materialen uit ontmantelde
gebouwen worden er verzameld en
bewerkt, om weer hergebruikt te wor-
den in bouwprojecten.

9

Kwaliteitsborging is ook:
leren in de praktijk
Door te werken met kwaliteitsborging ontstaan
diverse voordelen, zoals minder faalkosten, betere
risicobeheersing en aantoonbare kwaliteit. Maar
een interessant aspect is ook dat mensen van el-
kaar leren wanneer zij samen een activiteit als een
kwaliteitskeuring uitvoeren. Bij bedrijven houden
wij gestructureerd overleg over het kwaliteits-
management met de teams. Daarbij komen deze
leermomenten regelmatig ter sprake. Enkele voor-
beelden uit de praktijk.

Constructieve veiligheid is een van de belangrijkste
items om te borgen in de bouw. In basis vragen wij
altijd de onderaannemer of de leverancier om de
meeste borging te doen. Met een minder frequente
steekproef voert vervolgens de hoofdaannemer ook keuringen uit. Dit is al een behoor-
lijke kwaliteitsschil, maar vaak vragen wij ook een externe expert mee te kijken bij dit
onderwerp. Vervolgens proberen wij de externe controle zo te plannen dat de drie par-
tijen ook gezamenlijk een onderdeel keuren.

Meer plezier, minder kosten
Zo kan het voorkomen dat de ijzervlechter, uitvoerder en constructeur samen over een
te storten vloer heen lopen en samen nakijken of voorbereidingen akkoord zijn. In dit
soort sessies is het echt leuk om te zien dat de vlechter bijvoorbeeld leert van het bre-
dere perspectief van een constructeur en men andersom inziet dat sommige zaken die
getekend worden nog helemaal niet zo eenvoudig zijn om te moeten maken. De prakti-
sche verbeteringen hieruit leiden altijd tot meer plezier en minder faalkosten voor alle
partijen.

Luchtdichtheidsmetingen
De laatste jaren worden steeds scherpere eisen aan de luchtdichtheid gesteld en ook
aan het aantonen hiervan. Bij veel projecten wordt daarom een luchtdichtheidsmeting
uitgevoerd bij één of meerdere woningen om te controleren of deze voldoen. Bij zo’n
test wordt een drukverschil gecreëerd. Te grote luchtlekkages worden dan zichtbaar
gemaakt met een infrarood afbeelding. Op deze afbeeldingen is dan precies te zien bij
welke situatie de meeste luchtlekkage aanwezig is.
De uitslagen van dit soort testen bespreken we dan vaak met het team, waarbij we de
afbeeldingen op een scherm laten zien. Omdat in het team de kennis zit hoe het ge-
bouw exact is opgebouwd, kan je aan de hand van de analyse direct bepalen waar in
de toekomst eventueel verbetering nodig is. Het is mooi om te zien dat hierdoor altijd
nog meer bewustwording ontstaat over de juiste uitvoering van details.

Bert Videler helpt bouwbedrijven met het organiseren van kwaliteitsborging,
bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging. Lees eerdere bij dragen
terug op Aannemervak.nl.

www.bouwkwaliteitcoach.nl

Bouwkwaliteitcoach

Meer bewustwording over de juiste
uitvoering van details

08-09_updatespread2.indd 9 25-11-19 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.