Aannemer 2 – 2020 – pag. 11

Zwareberoepenregeling voor afbouwers
Elke werknemer in de afbouw die fysieke arbeid verricht,
kan drie jaar eerder stoppen met werken. Ongeacht voor
welk bedrijf hij of zij werkt. Dat hebben de vakbonden
FNV, CNV en werkgeversvereniging NOA afgespro-
ken. Voor het eerst is daarmee een zwareberoe-
penregeling tot stand gekomen voor een deel
van de bouwsector.
De zwareberoepenregeling is een collectieve
regeling. Alle werkgevers betalen hiervoor een
premie. De FNV legt het onderhandelingsresultaat
nu voor aan haar leden. De 7500 medewerkers
waarvoor de cao Afbouw geldt zijn bijvoorbeeld
stukadoor, wand- of plafondmonteur of
natuursteenbewerker.
Als de FNV-leden instemmen, krijgen de
werknemers er vanaf 1 mei 2020 3 procent
loon bij en vanaf 1 januari 2021 nogmaals 3
procent. Ook verhogen de werkgevers hun bij-
drage aan het lidmaatschap van een vakbond met
33 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt die
een effectievere naleving van de cao mogelijk
maken. Zo waren werkgevers al verplicht om te

controleren of het via een uitzendbureau ingehuurde personeel
volgens de cao wordt betaald, maar met de nieuwe bepalingen

kan dat beter worden gehandhaafd.
Om financieel het eerder stoppen met werken mogelijk

te maken, krijgen medewerkers vanaf drie jaar voor
het ingaan van de AOW een uitkering van maxi-
maal 21.200 euro per jaar. Recht op deelname aan
de zwareberoepenregeling geldt voor alle werkne-

mers die in de periode van vijftien jaar vooraf-
gaand tenminste tien jaar hebben gewerkt in de

Afbouw. Of zij moeten tenminste 45 jaar in
de bouwsector hebben gewerkt. De rege-
ling geldt niet voor het kantoorperso-
neel.
De bestaande 80/90/100-regeling, het

zogenoemde generatiepact, wordt in 2020
en 2021 voortgezet. De regeling houdt in dat

als je 80 procent werkt, je 90 procent van je
loon krijgt uitbetaald en dat er 100 procent pensioen

wordt opgebouwd. Het budget om de regeling te bekos-
tigen, is met 50 procent verhoogd. De cao loopt vanaf 1
januari 2020 en duurt tot 31 december 2021.

BouwGarant-aannemers die nieuwbouwwoningen met HEO
realiseren, kunnen hierop nu een Energie Prestatie Garantie
afgeven. Eerder was dit al mogelijk voor deelnemers van
SWK.

House Energy Optimum (HEO) is een geïntegreerd bouw- en installa-
tiesysteem om BENG, energieneutraal en NOM te bereiken. Uitgangs-
punt is een optimale balans tussen betaalbaarheid en prestaties
van de woning door bouwkundige en installatietechnische maatre-
gelen naadloos op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken van
HEO weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de
ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd energie-
zuinig, comfortabel en gezond worden. HEO is een initiatief van ATAG
Verwarming, Duco Ventilation & Sun Con-
trol, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan
Unidek en Ubbink.
Naast SWK biedt nu ook BouwGarant een
unieke Energie Prestatie Garantie op het
HEO-systeem. Deze is op maat naar de
individuele woonsituatie van de toekom-
stige bewoner. SWK en BouwGarant gaan
daarbij niet uit van klimaatgemiddelden,
maar van gemeten weervariabelen. Door

big data krijgen corporaties en huiseigenaren een harde en verze-
kerde garantie op de gebouwgebonden prestaties van de woning.
Wanneer een bouwondernemer onverhoopt in financiële problemen
raakt, kunnen bewoners of corporaties een beroep doen op de ver-
zekeraar van BouwGarant en SWK.
Deze Energie Prestatie Garantie kunnen deelnemers van BouwGarant
en SWK aanbieden wanneer zij voldoen aan extra eisen bovenop de
algemene eisen voor deelnemers. Doordat BouwGarant en SWK
bekend zijn met de HEO-systematiek, is een gestroomlijnd beoorde-
lings- en certificeringsproces van die extra eisen geborgd. De aan-
vullende garantie wordt geboden op het gebouwgebonden energie-
gebruik voor verwarming, koeling, ventilatie en de bereiding van
warm tapwater.

Kopers hebben met de Energie Prestatie
Garantie de zekerheid van een lage ener-
gierekening en de zekerheid van een lage-
re hypotheeklast. Dankzij het energiepres-
tatiegarantiecertificaat kunnen
geldverstrekkers 25.000 euro buiten
beschouwing laten bij het vaststellen van
de financieringslast. Dit geldt voor alle
hypotheekverstrekkers en is vastgelegd in
de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

HEO verzekerbaar onder Energie Prestatie Garantie

11nr. 2 – Maart 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 13-03-20 13:57

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.