Aannemer 2 – 2020 – pag. 9

In mijn vorige column schreef ik dat wij een groei zien in de aanvragen voor
cursussen en dienstverlening met
betrekking tot de Wkb. Tijdens kennis­
sessies en interviews krijg ik veel vragen
over de Wkb. Graag deel ik de top 5.

1. Gaat de Wkb wel door?
Jazeker! Op dit moment worden proef­
projecten uitgevoerd (zie stichtingibk.nl/
projecten) om met name de samenwer­
king tussen gemeenten, aanvragers, aan­
nemers en kwaliteitsborgers te beproe­
ven. Ook is van belang dat er voldoende
kwaliteitsborgers zijn om het stelsel in te
voeren. Rond de zomer wordt besloten of
de invoering per 1 januari 2021 doorgaat,
of dat er nog enig uitstel zal komen.

2. De Wkb geldt voor…?
Hier moeten we onderscheid maken in
de ‘wijzigingen Burgerlijk Wetboek’ (BW)
en de ‘stelselwijziging’. De aanpassingen
in het BW gaan gelden voor alle bouw­
werken bij renovatie, nieuwbouw, onder­
houd en transformatie in de U­bouw,
woningbouw en infra. De stelselwijziging
gaat uiteindelijk gelden voor alle vergun­
ningsplichtige bouwwerken, te starten
met gevolgklasse 1. Wederom geldt dit
dan voor woningbouw, infra en U­bouw.

3. Hoe bereid ik me voor?
Je kunt ervoor zorgen dat er een mini­
maal kwaliteitssysteem in het bedrijf is,
waarmee de kwaliteit wordt aangetoond.
Bijvoorbeeld door systematisch kwali­
teitskeuringen vast te leggen. Hierdoor
voldoe je aan de eisen die straks in het
nieuwe stelsel gaan gelden en kun je, in

geval van een discussie over de kwaliteit,
laten zien wat er is gebouwd.

4. Zijn er standaard keuringslijsten?
Ja, maar het geniet de voorkeur om per
bedrijf of project zelf pragmatische keu­
ringslijsten op te stellen, die zijn geba­
seerd op de risico’s in het specifieke pro­
ject. Er is immers al zoveel kennis voor­
handen in de bouwbedrijven en het
opstellen van een sjabloon­keuringsfor­
mulier is letterlijk tien minuten werk. Aan­
vullend kun je kijken of de ‘standaard’
lijsten interessante aanvullingen bevatten.

5. Welke apps of programma’s zijn er?
Er zijn programma’s beschikbaar die je
kunnen helpen bij een risicobeoordeling,
het vastleggen van kwaliteitskeuringen of
de dossiervorming. Het is wel van belang
iets te vinden wat bij het bedrijf past en
wat waarde toevoegt. Wij hebben inmid­
dels een cursusdag in de pijplijn waarop
je diverse programma’s, met begeleiding,
kunt proberen en met een advies en
ervaring naar huis gaat. Op deze manier
hopen we dat de verschillen en overeen­
komsten duidelijk naar voren komen,
maar ook dat medewerkers hun voorkeur
aangeven. Je zou ook bij collega­aanne­
mers kunnen aankloppen voor advies.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Vijf veelgestelde
vragen over de Wkb

Welk programma
past bij jouw
bedrijf?

9nr. 2 – Maart 2020 Aannemer

COLUMN

09_columnbert.indd 9 13-03-20 13:57

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.