Aannemer 2 – 2021 – pag. 11

Windbelasting op steigers opnieuw berekend
De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven
(VSB) heeft de ANNEX voor windbelasting op steigers samengesteld.
Een richtlijn met een eenduidige rekenmethode voor alle vormen
van steigerconstructies.

Bij het werken met, rond en op steigers moet veiligheid voorop staan.
Tijdens het gebruik, maar ook bij de (de)montage en voor de omge-
ving. Eén van de grootste ‘vijanden’ is de wind die op de constructie
voor grote belastingen kan zorgen. Die belasting kan zelfs zo groot
zijn dat de steigerconstructie zijn stabiliteit verliest en verschuift. Of
in het ergste geval zelfs omvalt.
Om het effect van wind op een steiger te kunnen bepalen, wordt
gebruik gemaakt van een rekenmethode. Een complex model. Want
NEN EN 1281 geeft weliswaar handreikingen, maar deze hebben

voornamelijk betrekking op objectsteigers. Terwijl er juist veel
behoefte is aan een rekenmethodiek voor alle vormen van steiger-
constructies.
Om te komen tot een uniforme methodiek om de windbelasting op
steigers te bepalen, toe te passen en te toetsen, deed de VSB al in
2015 onderzoek. Bij ingenieursbureau Peutz werden windtunneltesten
uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies. De uitkomsten
daarvan zijn omgezet tot een praktisch handvat. In bepaalde situaties
levert deze nieuwe rekenwijze lagere windbelastingen op het steiger-
constructie-rekenmodel op ten opzichte van de huidige benadering.
Bij de samenstelling van deze ANNEX voor windbelasting op steigers
is getracht aan te sluiten op de Eurocode, in het bijzonder op NEN EN
1991-1-4. Met name daar waar de Eurocode geen uitsluitsel geeft over
de steigerconstructievorm, biedt het handvat uitkomst.

Veel vragen over TOjuli en rekenzones BENG
Bouwers en ontwerpers worstelen voor de invulling van de
nieuwe BENG-eisen vooral met installaties, TOjuli en reken-
zones. Bouwkundig wordt BENG niet als lastig ervaren en kiest
de meerderheid voor Rc-waardes volgens Bouwbesluit in
combinatie met standaard isolatieglas of eventueel triple
glas.

Dit blijkt uit de polls die werden gehouden onder de kijkers van het
webinar ‘BENG in praktijk’ dat Eisma Bouwmedia hield in samenwer-
king met Rockwool. In dit webinar ging André Kruithof van Nieman
Raadgevende Ingenieurs in op de
diverse energieconcepten voor
BENG. Ook legde hij uit hoe het zit
met de rekenzones. Een woning is
in principe één rekenzone, mits de
verwarmings-, koeling- en ventila-
tiesystemen in de gehele woning
gelijk zijn.
Kruithof liet ook zien hoe in de
meeste gevallen aan de comforteis
TOjuli is te voldoen. Ook legde hij
het begrip ‘actieve koeling’ uit. Als
een woning actieve koeling heeft,
is dat voldoende en voldoet die
automatisch aan de TOjuli. Het
energieverbruik van de koeling telt
wel mee voor BENG 2.
Pieter Nuiten van Stichting W/E
adviseurs lichtte in het webinar toe
hoe BENG en de MilieuPrestatie

van Gebouwen zich tot elkaar verhouden. De MPG is nu nog gemakke-
lijk te halen, maar zal naar verwachting binnenkort worden aange-
scherpt van 1,0 naar 0,8.
Jurrian van Andel van Rockwool behandelde in het webinar het thema
circulariteit van materialen. Met de juiste materiaalkeuzes is de balans
te vinden tussen MPG en BENG. Van Andel liet zien hoe steenwol past
in de circulaire bouw. Hij wees er op om bij de materiaalkeuze aspec-
ten zoals brandveiligheid niet uit het oog te verliezen.
Het webinar ‘BENG in praktijk’ is gratis terug te kijken via
www.bouwwebinar.nl.

11nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 11 04-03-21 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.