Aannemer 2 – 2021 – pag. 48

Energieprestatie. Hoe zit het ook alweer?
“Europa streeft ernaar om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.
Dit heeft ook impact op de bouwsector: het gebouwgebon-
den energieverbruik moet op een hernieuwbare manier
worden opgewekt. Dat vraagt om een andere denkwijze;
meer vanuit de trias energetica. Eerst de energievraag
beperken, daarna het energieverbruik voor zover mogelijk
hernieuwbaar opwekken en als laatste eindige (fossiele)
energiebronnen efficiënt gebruiken. De rekenmethodiek EPC
sloot hier onvoldoende op aan. Vandaar de introductie van
de NTA 8800 en drie BENG-indicatoren.”

Wat zijn die BENG-indicatoren?
“BENG 1 gaat over de energiebehoefte. Is een maat voor de
energiezuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat daarbij om

Rekenen aan BENG
De EPC is niet meer. Sinds 1 januari 2021 is
die rekenmethodiek vervangen door drie
BENG-indicatoren én de NTA 8800. De nieuwe
standaard voor het bepalen van de
energieprestatie van gebouwen. Wat die
bepalingsmethode precies inhoudt, legt
specialist Kevin Houtman van Nieman
Raadgevende Ingenieurs uit in de online
training ‘Aan de slag met NTA 8800’.

de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling,
onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermi-
sche isolatie hebben zaken als zonoriëntatie en kierdichting
daar invloed op. BENG 2 betreft de hoeveelheid primaire
fossiele energie die een gebouw verbruikt. Dit is de energie-
inhoud van de oorspronkelijke brandstof, bijvoorbeeld in de
elektriciteitscentrale. BENG 3 geeft het aandeel hernieuw-
bare energie weer. Daarbij telt de directe opwekking mee
(pv-panelen), maar ook het gebruik van omgevingswarmte
uit bijvoorbeeld de bodem (warmtepomp).”

Welke rol speelt NTA 8800?
“Met deze rekenmethodiek kunnen de drie BENG-indicato-
ren worden berekend. Meerdere softwareontwikkelaars heb-
ben software ontwikkeld waarmee BENG-berekeningen kun-
nen worden opgesteld. De bepalingsmethode is vertaald
naar invoervelden die een gebruiker kan invullen om zo de
BENG-uitkomsten te kunnen berekenen.”

Wat leer je tijdens de training?
“De belangrijkste ins en outs van de NTA 8800. Wat die
inhoudt en hoe je de energieprestatie van gebouwen bere-
kent. Daarnaast krijg je inzicht in de relevante parameters
die BENG-uitkomsten beïnvloeden, met daarbij de belang-
rijkste tips en valkuilen. Er worden meerdere praktijkcases
behandeld om inzicht te krijgen in hoe de woningbouw
‘scoort’ in de nieuwe bepalingsmethode met de drie BENG-
indicatoren. De nadruk ligt op nieuwbouw woningbouw.”

En dat allemaal online.
“Ja. De training is opgedeeld in vijf modules, met per modu-
le een video. Daarin vertel ik stapsgewijs wat er met de
nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2021 is veranderd voor de
energieprestatie van woningen en hoe we dit kunnen verta-
len naar de huidige woningbouw. Daarbij maak ik meerdere
malen de vergelijking tussen de EPC en de BENG (Bijna
EnergieNeutraal Gebouw). Naast de video’s bevat de training
ook een vragenuurtje. Via Microsoft Teams beantwoord ik
graag vragen van de deelnemers.”

Aan de slag met
NTA 8800
Online

www.nieman.nl/academie

Tekst Viola Huurnink Foto Henk Riswick

‘Een correcte BENG-berekening
vraagt extra inzet van
aannemers’

48 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

AGENdA

48-49_bijspijkeren.indd 48 05-03-21 10:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.