Aannemer 2 – 2021 – pag. 8

Casco op basis van cementvervanger
Dura Vermeer Bouw Hengelo en Geelen Beton hebben een
primeur te pakken bij de realisatie van 38 huurwoningen
voor Ymere in Nobelhorst. Het casco is geproduceerd op
basis van cementvervanger. Daardoor wordt de CO2-uitstoot
met circa 60 procent verminderd ten opzichte van traditio-
neel constructief beton.

De partners Dura Vermeer, Geelen Beton en Ymere passen op verant-
woorde wijze grondstoffen toe. Dit doen ze op productniveau middels
demontabele knooppunten voor hergebruik en het terugwinnen van
grondstoffen door deze terug te brengen in de cyclus. Zo is grind goed
vervangbaar voor granulaat en wordt voor CO2-reductie gezorgd door het
gebruik van alternatieve grondstoffen. Gebruikt beton – cementvervanger
– is hiermee de basis voor nieuw beton. Met het uiteindelijke doel: een
gesloten cyclus.
Bernard Jonker, bedrijfsleider bij Dura Vermeer Bouw Hengelo: “Als ont-
wikkelende bouwer willen we graag het goede doen voor zowel onze
eindgebruikers als voor het milieu. Dat klinkt afgezaagd, maar we moeten
wel, om de impact van onze activiteiten op de wereld te reduceren. Daar-
om passen we graag nieuwe innovatieve producten en concepten toe die
minder milieu-impact hebben.”

“Middels doorontwikkeling van ons productaanbod willen wij de verant-
woordelijkheid nemen om onderdeel zijn van de oplossing voor een cir-
culaire economie”, zegt Frank Wijnen, innovatie-manager bij Geelen
Beton. “In deze transitie zien wij twee duidelijke opgaven: het verant-
woord gebruik van grondstoffen, middels levensduurverlenging van pro-
ducten, demontabel bouwen, circulaire producten en de reductie van
CO2-uitstoot.”

Platform over gezond binnenklimaat
Een gezond binnenklimaat is net zo belangrijk als gezond eten en voldoende bewegen. Op 1 maart is het platform Gezond
Binnen gelanceerd. Op gezondbinnen.nl is onafhankelijke informatie te vinden over waarom een gezond binnenklimaat zo
belangrijk is en wat je kunt doen om dit te bereiken.

Het doel van de initiatiefnemers – Binnenklimaat
Nederland, Heijmans, ISIAQ, Longfonds, Philips,

TNO en VELUX – is simpel: iedereen moet gezond
binnen kunnen zijn in gebouwen waar gewoond,

gewerkt, geleefd, gerecreëerd en gezorgd wordt.
Voor veel consumenten is het onduidelijk wat
een gezond binnenklimaat inhoudt en wat de
effecten zijn als het binnenklimaat niet of onvol-
doende op orde is. Platform Gezond Binnen
beoogt in die behoefte te voorzien. Niet alleen
voor consumenten, want ook werkgevers, over-
heidsinstellingen en huiseigenaren kunnen op
het platform terecht voor informatie en advies.
Een van de doelen van platform Gezond Binnen
is om mensen bewust te maken van de positieve
impact van een gezond binnenklimaat. Het plat-
form wil bijdragen aan de kennisontwikkeling van
gebouweigenaren en gebruikers/bewoners. Met
tools en instrumenten wordt duidelijk wat zij
kunnen doen om het binnenklimaat in gebou-
wen en huizen te verbeteren. Daarnaast zet plat-
form Gezond Binnen in op onderzoek waarmee
het effect van een gezond binnenklimaat inzich-
telijk wordt gemaakt met feiten en cijfers.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

8 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

updAte

08-09-10-11_update.indd 8 04-03-21 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.