Aannemer 2 – 2021 – pag. 9

TNO: Energietransitie kan sneller en
goedkoper
De energietransitie in de bouw kan sneller en goedkoper. Onder-
zoeksinstelling TNO stelt daarom een nieuwe aanpak voor, geba-
seerd op groepen van gebouwen met vergelijkbare kenmerken. Daar-
op is dan een vergelijkbare verduurzamingsoplossing toepasbaar.

Deze zogenoemde ‘contingenten-aanpak’ moet leiden tot slimme matching en
vraagbundeling. Daardoor worden renovaties goedkoper en kunnen ze sneller wor-
den uitgevoerd, aldus TNO, dat de nieuwe aanpak in een paper heeft gepubliceerd.
Ongeveer 80 procent van de bestaande gebouwvoorraad komt in aanmerking voor
deze aanpak.
In de paper ‘In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale omgeving’ conclu-
deert TNO dat er al veel activiteiten plaatsvinden in het kader van de energietransi-
tie gebouwde omgeving. “Maar in de huidige fase ligt de focus sterk op het laaghan-
gend fruit of simpelweg op reguliere woningverbetering”, zegt Rogier Donkervoort,
TNO-onderzoeker Energietransitie Gebouwde Omgeving. “Gebouwen gaan veelal
van energielabel C naar B, waarbij we niet weten of dit ingrepen zijn waarmee de
woning (op termijn) van het aardgas af kan. We komen nu in de gebouwvoorraad uit
bij de echt lastige uitdagingen. Op dit moment wordt daarbij veelal gewerkt met
maatwerkoplossingen per gebouw. Dit maakt de huidige werkwijze onnodig ineffici-
ent, duur en traag. Op deze wijze gaan we het tempo van 200.000 woningen per jaar
rond 2030, dat nodig is om de klimaatdoelen te bereiken, niet halen.”
TNO stelt voor om de huidige aanpak te combineren met een door haar voorgestel-
de contingentenaanpak. Een contingent is een cluster van gebouwen waar dezelfde
verduurzamingsoplossing op toepasbaar is. Dit wordt bepaald op basis van het
“gebouw-DNA”. Dit is een set gedetailleerde eigenschappen per gebouw, waarbij
zowel naar technische kenmerken, de omgeving als de bewonerswensen wordt
gekeken. Deze contingenten omvatten gemiddeld zo’n 15.000 tot 30.000 gebouwen.

Raab Karcher, Velux en NIBE testten samen een door Plat-
form CB’23 onafhankelijk ontwikkelde branchestandaard
voor het meten van circulariteit.

Na een praktijktest met een dakraam van reclaimed hout, is de con-
clusie dat deze Leidraad Meten van circulariteit, een transparant en
praktisch toepasbaar instrument is om vast te stellen hoe circulair
iets is. De meetmethode is vanaf nu verweven in de Greenworks-
score van bouwmaterialenhandel Raab Karcher.
Dit biedt fabrikanten de mogelijkheid de circulariteit van hun pro-
duct neutraal te onderbouwen. Opdrachtgevers, bouwers en archi-
tecten kunnen aan de hand van deze onafhankelijke en breed
gedragen meetmethode eenvoudig zien hoe circulair een product is.
De Greenworks-score van het Velux dakraam van reclaimed hout
werd vergeleken met een standaard dakraam en daaruit bleek dat er
nauwelijks verschil in zat.

Circulariteit verwerkt in Greenworks-score

Veilig werken centraal op nieuwe
website
De nieuwe website Debouwmaakthetveilig.nl is live gegaan.
Koninklijke Bouwend Nederland biedt bouwprofessionals
hiermee een centrale plek met praktische informatie over
veilig werken, trainingen en campagnes.

Hard nodig, valt op te maken uit de woorden van beleids­
adviseur veiligheid Clemens van den Enden op de site
van Bouwend Nederland. “De bouwsector staat in de top
drie van de meest onveilige sectoren van ons land. We
accepteren geen dodelijke slachtoffers meer binnen de
sector. Onze ambitie is dat iedereen veilig de bouwplaats
verlaat. Elk ongeval is niet alleen persoonlijk een groot
drama. Arbeidsongevallen kosten de sector ook tientallen
miljoenen euro’s per jaar. Elke bouwplaats is een dyna­
mische, steeds veranderende omgeving met grote,
zware materialen en machines. Iedereen die op de bouw­
plaats (tijdelijk) rondloopt, moet nóg scherper bewust zijn
van de veiligheidsrisico’s. Beperkt risicobesef, in combi­
natie met onverwachte situaties, leidt vaak tot ongeval­
len.”
De website Debouwmaakthetveilig.nl is met name
gebouwd voor de kleinere bouwbedrijven die geen speci­
alisten op het gebied van veiligheid in dienst hebben. Met
daarop informatie op over veilig werken (arbo), veilig
bouwen (constructie en omgeving), trainingen, workshops
en speciale campagnes, zoals de Bewust Veilig­dag.

9nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 9 04-03-21 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.