Aannemer 2 – 2022 – pag. 11

KOMO-gecertificeerd product krijgt ‘groen’-verklaring

De SKH en SKG-IKOB gaan binnen afzienbare tijd bouwbreed
KOMO productcertificaten aanbieden met een ‘groen’-ver-
klaring. Dat wil zeggen dat bouwmaterialen volgens de
nieuwe BRL 7010 op hun duurzaamheid worden beoordeeld.
Hiermee is een wens van veel KOMO certificaathouders in
vervulling gegaan.

SKH en SKG-IKOB mogen als licentienemers KOMO product- en pro-
cescertificaten verstrekken aan bedrijven. Daarmee voldoen produc-
ten, diensten en/of bedrijfsprocessen aan aantoonbare en meetbare
kwaliteitseisen. Via jaarlijkse audits wordt gecontroleerd of de certi-
ficaathouders deze eisen goed in praktijk brengen. Volgens project-
manager Robert Daamen van de SKH misten veel certificaathouders
zo’n kwaliteitscertificering bij biobased en/of CO2-arme of vrije
bouwproducten, een zeer heet hangijzer op dit moment.
Volgens Daamen roepen veel partijen in de bouw dat ze biobased en
circulair bezig zijn, maar volgens hem ontbrak er een aantoonbaar
kwaliteitsniveau voor duurzame bouwproducten, opgesteld door een
onafhankelijk instituut. Die is er nu wel met de beoordelingsrichtlijn
BRL 7010. Daarin wordt de herkomst van bouwproducten onderver-
deeld in drie categorieën: hergroeibare (biobased zoals hout, vlas,

stro, hennep et
cetera), herwin-
bare (grind,
zand of klei) of
niet-hernieuw-
bare grondstof-
fen (olie, kalk
en gips). Het
‘groene’ KOMO-
certificaat
bepaalt in
welke mate er
sprake is van
duurzame en hergebruikte grondstoffen. Volgens Daamen kan dat
onder meer door het koolstofgehalte in een bouwmateriaal te
meten.
Bedrijven die een KOMO-certificaat met ‘groen’-verklaring willen
bemachtigen moeten aantonen welk percentage hernieuwbaar of
gerecycled materiaal in het bouwproduct zit en hoe die materiaal-
stromen zijn opgebouwd. Er zijn in Nederland circa 7000 houders
van het KOMO-certificaat actief in de bouwsector.

Omgevingswet op 1 januari 2023;
Wkb schuift mee
De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2023. De Wet kwali-
teitsborging is hieraan gekoppeld en schuift mee, al
maakt Minister de Jonge hierover in maart een “finale
afweging”, zo schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft
het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsda-
tum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de
Eerste en Tweede Kamer. Dit na overleg met de VNG, het IPO en de
Unie van Waterschappen. Er is niet gekozen voor de andere, eer-
der geopperde datum van 1 oktober. Dat 1 juli van dit jaar onhaal-
baar zou zijn werd onlangs al duidelijk.
De datum van 1 januari 2023 biedt duidelijkheid en meer zeker-
heid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem
en de nieuwe manier van werken, aldus het bericht van de Rijks-
overheid.
Over de Wet kwaliteitsborging en het advies van de Raad van State
daarover heeft de minister een aparte brief gestuurd naar de Eerste
Kamer. Daarin kondigt onder meer aan hij aan dat begin maart de
Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen bekend wordt.

Milieu-impact verbouwen in kaart

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen binnenkort de
milieu-impact van ingrepen in de bestaande bouw bepalen
met de Milieu Kosten Indicator (MKI). De rekentool is ontwik-
keld door W/E Adviseurs in opdracht van OnderhoudNL,
ondersteund door het Bouw en Techniek Innovatiecentrum.

Bedrijven in het vastgoedonderhoud en hun opdrachtgevers kunnen
met de indicator de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meet-
baar maken. Zo krijgen ze inzichtelijk wat de CO2-belasting en circulari-
teit van een project is. Het is volgens OnderhoudNL de eerste stap
richting het circulair renoveren van een (huur)woning. De tool rekent
bijvoorbeeld uit welke impact het opnieuw aanvoeren of ter plekke
hergebruiken van materialen heeft.
De eerste rekentool die nu beschikbaar is, is die voor de renovaties
van platte daken. OnderhoudNL vraagt onderhoudsbedrijven om met
deze tool aan de slag te gaan en ervaringen te delen. Zo kan de tool
verder verbeterd worden en kunnen er ook andere rekenmodules
gebouwd worden voor bijvoorbeeld gevelelementen en kozijnen.
MKI Onderhoud sluit aan op de nationale methodiek voor het meten
van duurzaamheid (NMD). OnderhoudNL ontwikkelt de tool in het
kader van haar programma Klimaat en Energietransitie.

11nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 14-03-2022 17:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.