Aannemer 2 – 2022 – pag. 15

Onlangs is de invoering van de Wkb weer uitgesteld, tot 1 januari 2023.
Iedereen vraagt zich af wat dit doet ‘met
de sector’. Wij zien de volgende dingen.
Het dringt inmiddels veel meer door dat
de Wet kwaliteitsborging aan de nieuwe
Omgevingswet hangt. De nieuwe Omge-
vingswet is een veel groter geheel dan de
Wkb, want zoals de tekst in een artikel van
de Rijksoverheid luidt:
‘De Omgevingswet is een majeure wijzi-
ging en bundelt en moderniseert de wet-
ten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het
onder meer om wet- en regelgeving over
bouwen, milieu, water, ruimtelijke orde-
ning en natuur. Dat betekent van 26 ver-
schillende wetten naar 1 wet, van 60 Alge-
mene Maatregelen van Bestuur naar 4 en
van 75 ministeriële regelingen naar 1
Omgevingsregeling.’

Het bovenstaande wordt door velen als
zeer ambitieus gezien, zeker ook nu men
weet dat er omvangrijke software bij komt
kijken. De algemene teneur is wel dat men
de overheid niet ziet als een sterke partij
waar het gaat om software of grote ver-
eenvoudigingen van het wetboek. Dit ver-
oorzaakt eigenlijk bij veel partijen in de
markt onzekerheid en weerhoudt partijen
ervan om verder te gaan met investeren.
Een volgend citaat uit het artikel: ‘De ver-
gunningverlening functioneert al goed.
Echter, we zien dat bij de zogeheten plan-
keten, waar gemeenten, provincies en

waterschappen met plansoftware nieuwe
omgevingsplannen, omgevings- en water-
schapsverordeningen kunnen publiceren,
er verschillende onzekerheden zijn.’
Dit biedt mijns inziens wel weer kansen,
want het lijkt alsof het gedeelte met de
vergunningverlening, in nieuwe hoedanig-
heid, al goed functioneert. Omdat de Wkb
daar grotendeels mee samenhangt, is het
misschien een optie om het separaat in te
voeren.

In onze trajecten, waarbij we zowel projec-
ten als bedrijven voorbereiden op de Wkb,
ontmoeten wij desondanks heel veel
positieve energie bij bedrijven en mensen
die er echt de voordelen van inzien. Dat
maakt het Wkb-traject toch wel erg leuk.
Wij nemen de mensen met enthousiasme
mee in de wereld van de risicobeoorde-
ling, borgingsplannen en het vastleggen
van de kwaliteit. Naar onze mening geeft
dat het beste effect.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wat zien we,
nu de Wkb weer is
uitgesteld?

‘Enthousiasme
geeft het
beste effect’

15nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

COLUMN

15_bertcolumn.indd 15 14-03-2022 17:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.