Aannemer 2 – 2022 – pag. 27

à 80 procent CO2-uitstoot in vergelijking met de productie
van lineair beton. De milieukostenberekeningen zijn
gemaakt door Nibe en zijn gevalideerd door een derde toe-
zichthouder.
Volgens Van den Berg hangt het van de aard van de toepas-
sing af hoe groot de bandbreedte van de CO2-besparing is.
“Voor prefab gebruik kan de CO2-besparing iets lager uitval-
len, omdat het sneller moet uitharden en het aandeel
cement iets hoger ligt dan bij in het werk gestort beton”,
verklaart hij. “Door verder te investeren in de huidige en
nieuwe technieken en in labonderzoek gaan we ervoor zor-
gen dat de percentages hergebruik en reductie nog verder
stijgen in de komende tijd”.

Voor de prefabindustrie gelden wat andere kwaliteitseisen
en New Horizon Material Balance overlegt momenteel met
enkele gerenommeerde prefabbetonproducenten aan welke
eisen het mengsel moet voldoen om de gewenste uithar-
dings- en sterktekwaliteit van prefab betonproducten te ver-
krijgen.
Van den Berg benadrukt dat de circulaire grondstoffen voor
urban mining concrete voldoen aan de kwaliteitsrichtlijn
BRL 2506, die producenten van prefab beton over het alge-
meen zeer streng hanteren. De producenten krijgen de
grondstoffen van New Horizon Material Balance in de ver-
eiste kwaliteit geleverd en kunnen met de bepaalde bind-
middelenmix het beton in hun eigen centrales produceren
en in de bekisting verwerken.

Bouwmaterialenhandel Stiho maakte onlangs bekend dat ze
het zogeheten ‘urban mining concrete-beton’ van New Hori-
zon Material Balance in haar assortiment heeft opgenomen
onder de naam CO2NCRETE. Manager assortiment Björn op
den Brouw van Stiho is blij met de nieuwe ‘betonloot’ aan
het productassortiment. “CO2NCRETE is breed toepasbaar
voor onze klanten en door de genormeerde kwaliteit (BRL
2506, KOMO-certificaat en CUR 127) durven we het met een
gerust hart aan te bieden.” Verder biedt Stiho de CO2-arme
betonmortel van Beamix aan, de zogeheten Beton 75 eco.

Ecologische betonmortel
De CO2-arme betonmortel van Beamix, Beton 75 eco, levert
maar liefst 50 procent CO2-besparing op ten opzichte van de
traditioneel geproduceerde mortel. Volgens productmanager
Benelux Udo Snijer, is dat percentage gemeten via het bran-
chegemiddelde verkochte beton in verpakkingen van 25 kg.
“Belangrijke voorwaarde was dat de sterkte- en verhardings-
eigenschappen en verwerking vergelijkbaar waren met die
van het traditionele beton”, vertelt hij. Er is bij de productie
van de betonmortel minder Portlandcement toegepast en
meer gebruikgemaakt van hoogovenslak. Het product is vol-

gens Snijer geschikt voor het storten van bijvoorbeeld fun-
deringselementen of vloeren in woningen.

CO2-arm betoncasco
TNO doet onderzoek naar een CO2-arm beton waarbij de
industrie niet meer afhankelijk is van de huidige cementver-
vangers hoogovenslak en vliegas; dit zijn immers ook eindi-
ge grondstoffen. Daar komt bij dat leverancier Tata Steel
over enkele jaren overschakelt op waterstof. De betonindu-
strie moet dus op zoek naar andere alternatieve bindmid-
delen. Kansrijk zijn gecalcineerde – ofwel verhitte – klei dat
in grote hoeveelheden voorradig is (bijvoorbeeld gereinigd
slib) en ultrafijn poeder dat afkomstig is van sloopbeton.
Bij dit drie jaar durende onderzoek van TNO zijn vier markt-
partijen betrokken: VBI, BTE Groep, Voorbij Prefab en Twee
“R” Recyclinggroep.
Volgens consultant circulair beton bij TNO, Jeroen Kruithof,
moet er over twee jaar een betoncasco worden gepresen-
teerd waarbij een CO2-reductie van 40 procent wordt bereikt.
Dan moet er volgens Kruithof nog wel heel wat gebeuren.
“We moeten inzicht krijgen in de vereiste specificaties en
eisen van deelnemende producenten en we gaan mengsels
in diverse samenstellingen testen. Daarnaast doen we
marktonderzoek naar wie deze alternatieve bindmiddelen in
Nederland in grote hoeveelheden kunnen aanbieden.”

Betonindustrie zet vol in
op CO

2
-reductie

CO2-arme
betonmortel van
Weber Beamix.

27nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

24-25-26-27_beton.indd 27 14-03-2022 17:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.