Aannemer 2 – 2022 – pag. 28

Veel meer bouw-
werken technisch
vergunningsvrij
Met ingang van de Omgevingswet worden veel bouwwerken waar nu nog een volledige
vergunning voor nodig is, technisch vergunningsvrij. Dat geldt voor 45 tot 50 procent van de
bouwwerken, becijferde Wico Ankersmit, die er onderzoek naar deed bij gemeenten.

Tekst Paul Diersen Foto Shutterstock

Alles vastleggen, meer bureaucratie. Als het over de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen gaat, is dit een veelge-
hoord gevolg. Hoeveel je moet vastleggen als aannemer en
wat precies, daar wordt volop mee geoefend in proefprojec-
ten. Het gaat er in elk geval om dat de kwaliteitsborger op
basis van het geleverde bewijs het ‘gerechtvaardigd vertrou-
wen’ krijgt dat het bouwwerk voldoet aan het Besluit bouw-
werken leefomgeving (zoals de opvolger van het Bouwbe-
sluit heet). Maar hoe je het wendt of keert: er moet meer
worden vastgelegd dan nu het geval is.
Tegenover die administratieve lastenverzwaring staat iets
dat als een verlichting is te zien. Door het gelijktijdig ingaan
van de Omgevingswet – gepland per 1 januari 2023 – worden
juist veel eenvoudige en vaak kleine bouwwerken technisch
vergunningsvrij. Dat komt door ‘de knip’ in de Omgevings-
vergunning.
Wico Ankersmit is directeur van Vereniging BWT Nederland,
de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor
het Bouw- & Woningtoezicht in Nederland. Hij schetst de
drie situaties die ná invoering van de Omgevingswet en de
Wkb bestaan voor het technische deel van een vergunning.
(1) Het is vergunningsvrij.
(2) Er is een melding nodig: de kwaliteitsborger gaat beoor-

delen of het bouwwerk aan het Besluit bouwwerken
leefomgeving voldoet (dit zijn de bouwwerken in wat
men onder de Wkb noemt Gevolgklasse 1).

(3) Er is een vergunning nodig waarbij gemeente nog wel
toezicht houdt en vooraf toetst (Gevolgklasse 2 en 3).

Verruiming
Onder (1) valt straks “alles tot 5 meter hoog dat maar uit 1
bouwlaag bestaat – met of zonder dak. Dat geldt voor een
geluidsscherm van 4,80 meter langs de snelweg tot een uit-
breiding van een school van 400 vierkante meter”, legt
Ankersmit uit. Het maakt ook niet meer uit wáár het staat.
Of het nu aan de voorkant van een gebouw komt, de achter-
kant, links, rechts: “Als het een bijbehorend bouwwerk is van
1 bouwlaag, maximaal 5 meter hoog, dan is het vergunnings-
vrij voor de techniek. Denk aan: de dakkapel, de erker, de
uitbouw.”
Ankersmit heeft bij verschillende gemeenten een analyse
uitgevoerd – de bestaande vergunningen van nu vergeleken
met de situatie ‘straks’ – en concludeert dat 45 tot 50 pro-
cent van wat nu nog technisch getoetst wordt door de
gemeente straks vergunningsvrij wordt voor de techniek.
“Dat is behoorlijk veel, ja.”

Knip
Let wel: het kan zijn dat het bouwplan wél moet worden
getoetst aan welstand en het bestemmingsplan. Maar bouw-
technisch gaat de gemeente het niet meer vooraf beoorde-
len en hoeven er dus geen tekeningen en berekeningen te
worden ingeleverd. Dat is die ‘knip’. Ankersmit: “Momenteel
heb je vaak een vergunning nodig omdat iets niet in het ach-
tererf wordt gebouwd, of voor het bestemmingsplan niet ver-
gunningsvrij is. Dan moet je nu nog een volledige vergunning
indienen. Straks hoeft dat dus niet meer.”

28 Aannemer nr. 2 – Maart 2022

WETTEN EN REGELS

28-29_wkb.indd 28 14-03-2022 17:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.