Aannemer 2 – 2022 – pag. 53

Een warm bad nemen in hun nieuwe woning zit er voor de
bewoners helaas niet in. Zij ervaren na oplevering dat ze het
niet volledig gevuld krijgen met warm water. De oorzaak vol-
gens hen: het boilervat van 200 liter dat in de woning is
geplaatst, heeft onvoldoende capaciteit. Ze melden zich bij
de bouwer.
Die doet een tapwaterrendementstest en stelt dat de boiler
voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens krijgen de bewo-
ners de keus: een deskundige gaat het boilervat nader
onderzoeken (en wie ongelijk heeft betaalt), óf ze krijgen
voor 2.000 euro een boilervat van 300 liter.
De bewoners gaan niet akkoord en stappen naar de Raad
van Arbitrage. Zij krijgen in eerste aanleg ook gelijk van de
arbiter: het boilervat moet worden vervangen door een gro-
tere versie van 300 liter.

In beroep
De bouwer gaat in beroep en stelt onder meer dat uit de uit-
gevoerde tapwaterrendementstest blijkt dat het boilervat
voldoende capaciteit heeft. Bovendien: hij is de bewoners
ter wille geweest, heeft onderzoek uitgevoerd. Dat de bewo-
ners de uitkomst daarvan in twijfel trekken en ook geen aan-
vullend extern onderzoek willen, betekent dat de bal bij hen
ligt: zíj́ moeten maar aantonen dat het bad inderdaad niet
vol te krijgen is met warm water.

Technisch ABC
En zo buigen de arbiters er zich nogmaals over. De woning is
gebouwd onder Woningborggarantie, stellen ze vast. De crux
in de zaak blijkt het Technisch ABC Woningborg 2015. Aange-
sloten bouwers moeten bouwen volgens de daarin opgeno-
men regels die invulling geven aan de term ‘goed en deug-
delijk werk’. Volgens dit Technisch ABC moet de
tapwaterinstallatie voldoen aan de GIW/ISSO-Publicatie
2007/2008. Daarin is een tabel opgenomen waaruit het volu-
me van de boiler is af te lezen.

234 liter
De door de arbiters ingeschakelde deskundige concludeert
vervolgens dat de bouwer in zijn standpunt rekent met de
beschikbare capaciteit van de warmwatervoorziening, terwijl
de boilerinhoud leidend is. Bovendien moet de woning vol-
doen aan de specificaties voor een huishouden van vier
personen en geldt een laadtijd van de boiler van tussen de
1,5 en 16 uur. Volgens de tabel zou het boilervat daardoor
een inhoud moeten hebben van minstens 234 liter.
De bouwer betwist vervolgens nog de laadtijd van de boiler
en noemt dat het huishouden maar uit twee personen
bestaat. De appelarbiters wijzen het eerste af op basis van
aanvullend onderzoek door de deskundige. Het tweede vol-
gen ze niet: een woning met drie slaapkamers, zoals hier het
geval is, moet volgens het Technisch ABC van Woningborg
geschikt zijn voor vier personen.

Kortom …
De boiler voldoet niet aan de Woningborgregeling. Het eer-
dere oordeel van de arbiter – een boilervat van 300 liter
plaatsen – blijft staan. Alle proceskosten – 17.091,25 euro
inclusief btw – zijn voor de bouwondernemer. Een reeds
gedane storting van 3.000 euro wordt deels verrekend.

Bewoners van een nieuwbouwwoning krijgen hun ligbad niet
volledig gevuld met warm water. Zij wijten dat aan een te klein
boilervat, maar volgens de bouwer voldoet deze. Het leidt tot een
zaak met een hoofdrol voor het Technisch ABC van Woningborg.

Woning moet voldoen aan
‘goed en deugdelijk werk’
volgens Woningborg

53nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

52-53_arbitrage.indd 53 14-03-2022 17:45

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.