Aannemer 2 – 2022 – pag. 57

57nr. 2 – Maart 2022 Aannemer

COLUMN

E en heel stuk minder dan voorheen, maar toch nog een aanzienlijk deel
van de bedrijven in de bouwnijverheid
wordt overgenomen door de volgende
generatie. Wie een familiebedrijf erft of
geschonken krijgt, moet inkomstenbelas-
ting en erf- of schenkbelasting betalen.
Wordt het bedrijf binnen de familie
voortgezet, dan biedt de bedrijfsopvol-
gingsregeling (BOR) uitkomst. De waarde
daarvan, of een gedeelte, wordt dan door
de belastingdienst vrijgesteld.

Het is al jaren een mooie fiscale regeling
die het mogelijk maakt de overdracht van
familiebedrijven goed te regelen, zonder
dat er veel geld uit het bedrijf gaat in
verband met belastingaanslagen. De BOR
heeft als doelstelling liquiditeitsproble-
men en continuïteitsproblemen voor te
zijn. Houd er wel rekening mee dat er
een aantal strikte voorwaarden van toe-
passing zijn.

Bij de overdracht van het bedrijf kan men
gebruikmaken van een honderd procent
schenkingsvrijstelling tot een bedrag van
afgerond 1,1 miljoen euro en daarboven
van een vrijstelling van 83 procent.
Natuurlijk worden er wel diverse voor-
waarden gesteld, maar ondanks dat blijft
het heel interessant.

Maar er gaat welllicht wat veranderen.

De continuïteit van familiebedrijven
wordt ondersteund door (reële) bedrijfs-
opvolging eenvoudiger en eerlijker te
maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik
van de huidige faciliteiten tegengegaan.
In Den Haag is men de huidige regelin-
gen aan het evalueren en we moeten
wachten op de uitkomsten van de evalu-
atie, totdat duidelijk wordt wat er gaat
gebeuren.

De politiek in Den Haag is vandaag zus
en morgen zo. Het kan zijn dat in 2023 de
BOR totaal niet meer bestaat of dat er
een versobering van de regeling gaat
plaatsvinden. Zet het op de agenda bij
het bespreken van de concept jaarreke-
ning met de accountant. Als je al van
plan was om de onderneming over te
dragen, dan raden we je aan om te bekij-
ken of je de (gedeeltelijke) bedrijfsover-
dracht kunt vervroegen.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Overheid
evalueert
de BOR

‘Het kan zijn
dat in 2023 de BOR
totaal niet meer
bestaat’

57_columnrichard.indd 57 14-03-2022 17:46

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.