Aannemer 3 – 2020 – pag. 12

Vogelhuisjes tegen eikenprocessierups
WEBO vroeg zich af wat zij als Rijssens familiebedrijf konden doen
voor de maatschappij. Er werd een ideeënbus opgehangen en alle
120 medewerkers konden leuke, creatieve maar vooral zinvolle
ideeën aandragen. Het winnende idee bleek uiteindelijk even sim-
pel als zinvol: vogelhuisjes van resthout wat overblijft uit de pro-
ductie.
Het ontwerp van de vogelhuisjes komt van een projectgroep die
speciaal voor dit project is opgericht. De huisjes zijn op maat
gemaakt voor koolmezen. Omdat het binnen WEBO als een serieus
project gezien wordt, is er een speciale productielijn opgezet. Twee
ochtenden in de week werken vijf tot zes mensen aan de vogel-
huisjes, waaronder ook drie medewerkers van WEBO.
De kosten voor het produceren van de pakketjes neemt WEBO voor
haar rekening. In ruil daarvoor vraagt ze aan iedereen die interesse
heeft in de vogelhuisjes een kleine financiële bijdrage en deze volle-
dige opbrengst gaat deels naar het Rode Kruis en deels naar nog
nader te bepalen lokale of regionale goede doelen. Wie een vogel-
huisje wil, kan een mail sturen naar jvelthof@webo.nl.

WEBO gaat de strijd aan met de eikenprocessierups. Zij pro-
duceren houten kozijnen en prefab-elementen en van rest-
hout maakt zij vogelhuisjes. De teller staat inmiddels op 2500
huisjes.

De herziene Europese Energy Perfor-
mance of Buildings Directive (EPBD III)
is op 10 maart omgezet in Nederlandse
wet- en regelgeving. De EPBD lll-rege-
ling is de Europese richtlijn voor de
energieprestaties van gebouwen en
heeft als doel om de energie-efficiën-
tie van gebouwen te verbeteren.

Bouwbedrijven en andere partijen die actief
zijn in de gebouwde omgeving krijgen met
deze regels rondom energieprestaties te
maken. De EPBD III stelt onder andere eisen
aan de energiezuinigheid voor installaties
in gebouwen, de keuringsverplichtingen
voor verwarmings- en airconditioningsyste-
men en de verplichte aanleg van laadinfra-
structuur bij nieuwbouw en renovaties.
De maatregelen uit de EPBD III zijn onder-
verdeeld in drie pijlers:

1. Eisen technische bouwsystemen
Om de energieprestaties van gebouwen effi-
ciënter te maken, worden in de EPBD III sys-
teemeisen voorgeschreven voor de verbete-

ring van de energieprestatie van technische
bouwsystemen. Onder technische bouwsys-
temen worden systemen verstaan voor
ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie,
warm tapwater, ingebouwde verlichting en
gebouwautomatiserings- en controlesyste-
men.

2. Technische keuringen verwarmings- en
aircosystemen
Met de EPBD III worden de keuringsver-
plichtingen voor verwarmings- en aircondi-
tioningssystemen herzien. Deze verplichtin-
gen gelden vanaf een nominaal vermogen

van 70 kW of meer. Is één van beide syste-
men gekoppeld aan een ventilatiesysteem,
dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd
worden. Daarnaast is de verwarmingskeu-
ring voortaan van toepassing op alle ver-
warmingssystemen, niet alleen stookinstal-
laties.

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch ver-
voer
De EPBD III wil een breder gebruik van elek-
trisch vervoer stimuleren. Daarom introdu-
ceert de richtlijn een verplichting om laad-
infrastructuur aan te leggen voor
elektrische voertuigen in de (private)
gebouwde omgeving bij nieuwbouw of als
er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze ver-
plichting wordt vastgelegd
in het Bouwbesluit en er moet al bij de
ontwikkeling van bouwplannen rekening
mee worden gehouden. Daarnaast komt
er een verplichting tot het aanleggen van
laadinfrastructuur bij bestaande grotere
gebouwen, ook als deze niet worden ver-
bouwd.

Nieuwe regels rondom energieprestaties van kracht

12 Aannemer nr. 3 – Mei 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 06-05-20 11:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.