Aannemer 3 – 2020 – pag. 17

Zes nieuwe belasting-
maatregelen
Het kabinet heeft eind april zes nieuwe
belastingmaatregelen getroffen om onder-
nemers in deze lastige tijden te ondersteu-
nen. De maatregelen zijn erop gericht onder-
nemers meer financiële ruimte te geven,
bovenop de belastingmaatregelen die al zijn
genomen.
Lees meer over deze en eerdere steunmaat-
regelen op aannemervak.nl/corona

Bij het Stationspostgebouw in Den Haag
hebben lokale street art-kunstenaars de
bouwschutting verfraaid met actuele kunst-
werken. Ze willen hiermee de bouwvakkers,
omwonenden en alle mensen die werken in
vitale sectoren een hart onder de riem ste-
ken. Het gebouw wordt gerenoveerd door
de Bouwcombinatie SPG, bestaande uit
BESIX en J.P. van Eesteren.

‘Een (Spakenburgs)
hart onder de riem

voor onze #doorbouwers’, twittert Bloemen-
dal Bouw op 30 april. Bouwend Nederland
heeft de campagne #doorbouwers opge-
tuigd om te laten zien dat de bouw- en
infrasector, onder de huidige unieke
omstandigheden, (verantwoord) doorbouwt.

17 maart
Miljardensteun voor
bedrijven en zelf-
standigen

22 maart
NL-Alert: blijft thuis
en houd 1,5 meter
afstand

19 maart
Minister Bruins stapt
op na onwelwording,
verzorgingstehuizen
worden gesloten

23 maart
Alle bijeenkomsten
tot 1 juni verboden,
uitzondering voor
bouwplaats. Mensen
moet met eigen ver-
voer naar bouw-
plaats komen

20 maart
Tv-toespraak Koning
Willem-Alexander

24 maart
Uitstel Olympische
Spelen. Ook EK voet-
bal, Songfestival en
Formule 1 gaan niet
door

Bewustwording is waar we ons bij Bewuste Bouwers mee bezighouden.
Door te auditen en te sturen op houding
en gedrag, met als doel de werkzaamhe-
den zo veilig mogelijk te laten verlopen en
zo min mogelijk hinder voor de omgeving
te veroorzaken. Best bijzonder dat door
een virus iedereen – de keten, maar ook
alle stakeholders zoals omwonenden –
zich bewust is van de risico’s. Over corona
doen we niet stoer, zo blijkt uit de myste-
rieverslagen van de afgelopen maand.

Begrip
Dat brengt een nieuwe balans en een
ander gesprek op gang. Dat gesprek gaat
vooral over begrip. Begrip voor logistieke
problemen; aanlevering van materialen,
1,5-meter afstand, werken in ploegen.
Begrip ook voor zaken zoals tijdsdruk, iets
wat in een ander perspectief komt te staan.

Innovatie
Nog niet zo lang geleden werd beweerd dat
de bouwsector te weinig innoveerde. Dát
waag ik nu wel te betwijfelen. De ene na de
andere aannemer ontwikkelt producten en
processen om de protocollen te kunnen vol-
gen en het werk sneller uit te voeren. Zo
heeft VORM in samenwerking met Mapiq
een digitale polsband ontwikkeld die gaat
piepen als een collega binnen de 1,5-meter
grens komt, er zijn aanpassingen aan bouw-
helmen waardoor deze extra bescherming
bieden, linten die de route op de bouw-

plaats aangeven zodat afstand gehouden
kan worden. Ook op YouTube springen kana-
len als paddenstoelen uit de grond om te
laten zien hoe projecten invulling geven aan
de noodgedwongen maatregelen.

Veerkracht
Werkgevers lijken zich meer bewust van de
belemmeringen waar medewerkers op de
bouw mee te maken hebben en laten dage-
lijks zien hoeveel waardering zij hebben
voor hun vakmensen. We zien dat bouwme-
dewerkers worden verrast door hun werkge-
ver met aspergepakketten, we zien ook dat
bloemen worden uitgedeeld aan vakmensen
bij de poort van een project. Ondanks coro-
na en de belemmeringen die dat voor ons
allemaal met zich meebrengt, laat de bouw-
sector een enorme veerkracht zien, waar-
door er toch gebouwd kan worden.
Dus, we doen niet stoer over corona, maar
het zorgt wel voor bewustwording wat
leidt tot meer begrip.

Anneke Witte
Directeur bij Bewuste Bouwers, aanjager van een

beter imago voor de bouw

Over corona doen we niet stoer

17nr. 3 – Mei 2020 Aannemer

16-17_coronaupdate.indd 17 01-05-20 13:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.