Aannemer 3 – 2020 – pag. 35

interpreteren en te analyseren is veel ervaring en weten-
schappelijke kennis nodig. Omdat we dat niet op grote
schaal zelf konden, zochten we een partij die dat voor ons
zou kunnen doen. Maar die was er niet. We kwamen er niet
verder mee en eigenlijk waren we er klaar mee.”
Een aanbesteding van de Gasunie bracht daar uiteindelijk
verandering in. “De Gasunie nodigde in 2015 diverse par-
tijen uit om te komen tot ‘Detectie ondergrondse infra’.
De testen die Gasunie liet doen, leverden echter alleen
waardeloze data op. Niemand kon het.” Maar dat was wel
het moment waarop Gasunie besloot om met MapXact ver-
der te gaan werken aan deze ontwikkeling. In 2017 werden
daar onder meer Alliander en de Universiteit Twente bij
betrokken. “Doel daarvan was om samen een grondradar
voor dummies te ontwikkelen waar iedereen mee kan wer-
ken.”

Funderingsresten
Inmiddels functioneert deze grondscanner met AI van Brain-
Creators steeds beter en levert deze steeds meer bruikbare
data op. De scanner is vooral goed in het in kaart brengen
van kabels en leidingen, maar wordt ook wel ingezet om

‘We kunnen volstaan met veel
minder proefsleuven’

oude funderingsresten en heipalen in kaart te brengen.
“Kabels en leidingen zijn het gemakkelijkst. We maken met
de grondscanner lussen over de ondergrond en alle verza-
melde hyperbooltjes worden in kaart gebracht. AI kan die
verbinden tot kabels en leidingen. Heipalen zijn lastiger. Dat
zijn losse objecten die je maar net moet passeren en moet
herkennen. Het kan ook een losse steen in de ondergrond
zijn. Grotere funderingsresten zijn wel makkelijker te her-
kennen.”

Examen
Eind 2019 heeft de grondscanner een nieuw examen afge-
legd voor de Gasunie. Daaruit bleek dat de scanner een rap-
portcijfer 8 of hoger scoort in zandgrond, veen en zavel.
Diepgelegen leidingen in zware klei zijn echter veel lastiger
op te sporen. MapXact zoekt daarvoor oplossingen, wellicht
in combinatie met andere sensoren. Of en wanneer dat lukt
is niet voorspelbaar. “Dat heeft te maken met verwachtin-

35nr. 3 – Mei 2020 Aannemer

34-35-36_digitalisering.indd 35 01-05-20 13:34

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.