Aannemer 3 – 2020 – pag. 49

Vanaf eind februari dit jaar zijn we in een compleet andere wereld gegle­
den, met alle bijzondere en nare gevol­
gen van dien. Nu we meer dan twee
maanden in een intelligente lockdown
zitten, zien we toenemende creatieve en
ondernemende ideeën hoe met de nieu­
we werkelijkheid om te gaan. Verdien­
modellen worden onder de loep geno­
men en waar nodig aangepast.

Zo ook op het gebied van bedrijfsoverna­
me in de bouwnijverheid. Natuurlijk zijn
er momenteel een aantal overnametra­
jecten geparkeerd, maar de markt is nog
volop in beweging. Sterker nog, het aan­
tal privépersonen dat geïnteresseerd is
om een bouw­ of aannemingsbedrijf over
te nemen, is zelfs sterk toegenomen.

Personen met een gedegen loopbaan in
de bouw gecombineerd met eigen finan­
ciële middelen, grijpen het moment aan
om na te denken over hun toekomst en
zich te oriënteren op het ondernemer­
schap. Door meer vanuit huis te werken,
is er tijd en ruimte ontstaan om daarop
verdere actie te ondernemen en gesprek­
ken te voeren.

Met de wetenschap dat meer dan 75 pro­
cent van het aantal bedrijven in de
bouwnijverheid tot het midden­ en klein­
bedrijf behoort, is dit een zeer positieve
ontwikkeling. Veelal is er in deze groep

geen opvolger binnen het bedrijf of de
familie aanwezig, dus zal de ‘kroonprins’
buiten de deur gevonden moeten wor­
den. Een speurtocht die niet van de een
op de andere dag succes oplevert. Het is
dan ook sterk aan te bevelen om de
jacht naar een geschikte kandidaat tijdig
in te zetten.

Zo zorgt, hoe bijzonder het ook klinkt, de
coronacrisis mogelijk toch bij diverse
bedrijven juist voor de continuïteit op de
langere termijn. Is het toch nog ergens
goed voor…

Richard olde Hartman,
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

COVID-19:
boost voor
onder nemerschap

‘Juist nu is het
aantal
privépersonen dat
een bouwbedrijf wil
overnemen
gestegen’

49nr. 3 – Mei 2020 Aannemer

COLUMN

49_columnrichard.indd 49 06-05-20 11:39

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.