Aannemer 3 – 2020 – pag. 51

FEBRU
ARI 20

20 | NR
1 | 31E

JAARG
ANG

• JOSÉ
ZAMA

N (THO
MSA G

LASS):

‘DYNA
MISCH

GLAS
HEEF

T DE T
OEKO

MST’

• EERS
TE HA

LIO PR
OJECT

: BETE
R

WORD
EN ME

T MEE
R DAG

LICHT

• INTE
RVIEW

FRAN
S VAN

BREE
:

‘HÉ FR
ANSKE

KOM
EENS

LANGS

GLAS IN

BEELD

01_voorp
agina.ind

d 1

06-02-20
16:56

DE VER
HALEN

ACHTE
R BOUW

TECHN
IEK EN

ARCHIT
ECTUU

R
01

DE WE
RELD

ACHTE
R ARC

HITEC
TUUR

EN BO
UWTEC

HNIEK
01/20

20

B
O

U
W

W
E

R
E

L
D

0
1
/2

0
2
0

THE LOO
KING GL

ASS

In vorm
en funct

ie een

ode aan
stoffen

en textie
l

REIMAR
VON ME

DING

Wijkont
wikkelin

g stokt.
Tijd

voor wij
kvernieu

wing 3.0

WOUTER
CORVE

RS

Huis op
maat is

testcas
e voor

de inclu
sieve pu

blieke ru
imte

01_cove
r-2.indd

1

07-02-20
07:24

www.h
outwer

eld.nl

Maart 2
020 •

jaargan
g 32 •

numme
r 2

D u u r z
a a m s t

u d er e
n in Lu

x em b u
rg

Fr a nk
r ijk s h

o o g s t
e h o u t

en k a n
to o rg

eb o u w

D e a m
b u l a n

ce s in
L eend

e s ta a
n wa r

m

Te x t ie
lt r a n

s p o rt
d o o r e

en t u n
nel va

n CLT

01_cove
r.indd 1

16-03-20
15:28

Voordelig
vaknieuws

lezen?
Vraag een

leespakket aan!

Tip!

Bekij k alle leespakketten in de webshop
BOUWWERELD.NL/SHOP

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.