Aannemer 3 – 2022 – pag. 21

paen uit Helmond en woningcorporatie Trudo uit Eindho-
ven fungeren momenteel als pilotproject voor dit nieuwe
systeem.

Eén bronsysteem
Om zo effi ciënt mogelijk energie uit zonlicht en lucht op te
wekken moest de warmtewingevel uit één bronsysteem
bestaan. Deze voedt de warmtepomp. Dit bronsysteem
bestaat uit een prefab hsb-gevelpaneel met warmteabsor-
berende coating met aan de achterkant een geïntegreerd
netwerk van koperen leidingen. Dat fungeert als een soort
zonnecollector. De warmtepomp pompt de energie op of
slaat deze op in het buffervat. Door het plaatsen van een
buffer wordt voorkomen dat de warmtepomp direct reageert
op de temperatuurschommelingen in de woning, zodat de
pomp zonder tussenstops kan blijven draaien. De warmte-
pomp geeft de energie af aan respectievelijk de radiatoren
of vloerverwarming.
Als de zon op het gevelpaneel schijnt, absorbeert de warm-
teabsorberende coating deze zonnewarmte. Als er geen zon
is, wordt de warmte onttrokken aan de omgevingslucht,
omdat de vloeistoftemperatuur aan de bronzijde onder de
buitentemperatuur daalt. De warmtewingevel werkt dan als
een omgekeerde radiator door vrije convectie aan voor- en
achterzijde van de warmtewinelementen.
Volgens TNO schuilt het voordeel niet alleen in een effi ciën-
te energieopwekking. Het prefabconcept van de warmtewin-
gevel vergemakkelijkt ook de verduurzamingsoperatie bij
woningen en utiliteitsgebouwen. Immers: bij veel gebouw-
renovaties wordt in eerste instantie de gebouwschil (aan-
vullend) geïsoleerd en kierdicht gemaakt, voordat er een
duurzame energiebron wordt geïnstalleerd. Door de zonne-
collector te integreren in het gevelpaneel zijn beide klussen
makkelijker met elkaar te combineren.

De warmtewingevel
wordt voor de
bestaande gevel
gemonteerd en zorgt
voor warmte en in de
toekomst ook voor
koeling in de woning.
(Foto: Emergo)

Toepassing van de
warmtewingevel
vereist een goede
isolatie. (Foto:
Emergo)

Warmteabsorberende coating
Zoals gezegd bevat het gevelpaneel een speciale warmteab-
sorberende coating. Deze warmte wordt aan de achterkant
afgegeven aan het netwerk van koperen leidingen, die weer
aangesloten zijn op een verdeelsysteem in de woning. Door
de leidingen stroomt een koudemiddeloplossing (watergly-
colmengsel, red.).
De brontemperatuur van het gevelpaneel (variërend van -20
tot maximaal 60 °C) wordt benut door de warmtepomp, die
de warmte aan het koudemiddel in het koperen buizensys-
teem onttrekt. Het elektrisch element in de warmtepomp
wordt in principe niet als bron gebruikt, maar is uitsluitend
bedoeld als noodvoorziening. Afhankelijk van het type warm-
tepomp wordt het afgiftesysteem gevoed met een aanvoer-
temperatuur van circa 30 °C tot maximaal 70 °C voor de
ruimteverwarming. Alle woningen herbergen een buffervat
voor tapwater en dat kan een warmte- of koudebuffer zijn;
dat varieert per woning. Eén van de onderzoeksvragen in het
kader van ENVISION is wat de voor- en nadelen van een kou-
debuffer zijn om zo via de warmtepomp de woning te koelen.

21nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

20-21-22-23_warmtewingevel.indd 21 25-04-2022 12:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.