Aannemer 3 – 2022 – pag. 3

3nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

INHOUD

Risico’s
Risico’s nemen – het hoort bij het leven, en ook
bij het bouwen. In de bouw kan er veel misgaan:
ongelukken op de bouwplaats, verkeerd toege-
paste technieken of onjuist materiaalgebruik.
De rubriek Arbitrage in dit magazine is wat dat
betreft elke keer een reminder: let op! Want de
fi nanciële gevolgen voor de aannemer zijn in
potentie groot.
Onlangs sprak ik een aannemer die uitlegde hoe
gemakkelijk je in de bouw kunt ‘leeglopen op
een project als je niet alles in het snotje hebt’.
Dat is risicovol, zeker ook omdat de marges in de
bouw niet heel hoog zijn. En probeer tegenwoor-
dig, met de sterk stijgende energie- en materi-
aalprijzen, maar eens een duurzame calculatie
neer te leggen.
Een mooi voorbeeld van een instrument dat
helpt om risico’s te verminderen, is de app die
Remco Swaab van Bouwbedrijf A. Huurdeman
ontwikkelde – zie pagina 46. Hij classifi ceerde
negen onderdelen die belangrijk zijn voor een
gebouw en stelde per onderdeel vragenlijsten op
die vaklieden tijdens het bouwproces in de app
kunnen afl open. Waarschijnlijk gevolg: minder
fouten, minder faalkosten. Bovendien maakt
deze werkwijze het bedrijf als het ware ‘Wkb-
proof’. Je niet voorbereiden op de inwer-
kingtreding van de Wkb is immers
ook een risico.
Er is veel voor te zeggen om de risi-
co’s die je in de hand hebt, zo klein
mogelijk te maken. De wereld is
immers al weerbarstig
genoeg.

Wouter de Vries
Reageren?
w.devries@eisma.nl

RUBRIEKEN
Update 10
Producten 29/31/48/51
Bouwschade 18
Arbitrage 52

COLUMNS
Bert Videler 15
Richard olde Hartman 57

4

26

44 54

20

37

Passiefhuis Premium

Ecologisch bouwen leren

App koppelt slooppanden aan
nieuwbouwprojecten

Voorbereiden op de Wkb: Proef-
projecten, automatisering, apps…

Hart voor Bouwen: Annalies
en Niek Bolten

De prefab warmtewingevel

Vakbeurs RENOVATIE vol
praktische kennis

Dilateren van betonstenen
gevelmetselwerk

32

38

03_inhoud.indd 3 25-04-2022 12:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.