Aannemer 3 – 2022 – pag. 31

Veilige montage dakelementen
geborgd met rekentool
Door de naderende invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen introduceren steeds meer leveranciers van bouwmaterialen
checklists en hulptools voor verwerkers. Zo ook IsoBouw, fabrikant
van onder andere geïsoleerde prefab dakelementen. Het bedrijf
heeft een digitale rekentool ontwikkeld ter ondersteuning van een
veilige montage van haar dakelementen voor eenvoudige lesse-
naars- en zadeldaken.

De uitkomst van de rekentool kan als document worden toegevoegd
in het projectdossier. Een kwaliteitsborger raadpleegt dit dossier om
te zien hoe de kwaliteit van het geleverde werk is geborgd. “Met
behulp van deze tool kun je bepalen welke en hoeveel bevestigers en
profielen je nodig hebt en waar deze toegepast moeten worden. Zo
weet je zeker dat de montage altijd voldoet aan het verwerkingsad-
vies van IsoBouw”, aldus Gerard Sleegers van IsoBouw.

Bevestigingskeuzes
Afhankelijk van het type dakelement, het gewicht (bijvoorbeeld inclu-
sief zonnepanelen en dakpannen), dakhelling- en lengte en het aan-
tal oplegpunten moet er een bepaalde bevestigingsmethodiek wor-
den gevolgd. Deze factoren maken het lastig voor de verwerker om
de juiste hoeveelheid bevestigers te bepalen en welk type schroeven
ze het beste kunnen gebruiken.

De rekentool geeft exact aan hoe in tal van situaties de bevestiging
dient te gebeuren. De gebruiker wordt in de tool stapsgewijs
gevraagd om de noodzakelijke data in te voeren en zien ze gelijk het
resultaat en advies bij elke aanpassing.
De rekentool wordt alleen aangeboden bij de montage van eenvoudi-
ge lessenaars- en zadeldaken. Voor complexere daken met bijvoor-
beeld kil en graat zijn de lengtes te divers en kost het mogelijk teveel
werk en tijd om de tool in te zetten. Tot dusver is de rekentool opge-
maakt in Excel, maar later komt het hulpmiddel ook beschikbaar in
een webversie.

Koudebrugonderbreking
Thermo Break is een thermische ontkoppeling ter voorko-
ming van koudebruggen bij staal op staal of staal op beton-
constructies. Het biedt een uiterst simpele, effectieve en
constructief verantwoorde oplossing voor het reduceren van
warmteverlies en interne condensatie. Naast de typen TBL
en TBK, met elk hun specifieke eigenschappen met betrek-
king tot belasting en thermische prestaties, biedt de nieuwe
thermische ontkoppeling type TBF zeer goede prestaties in
het geval van brand (brandklasse A2). Type TBF zal niet ont-
branden, verbranden, de verbranding ondersteunen, of ont-
vlambare dampen vrijgeven, wanneer deze wordt blootge-
steld aan brand of hitte in een constructieve toepassing.

Mavotrans
www.bouwproducten.nl

Hybride Power Unit op de bouwplaats
Met de Hybride Power Unit van AIC Harderwijk is de opstart van de bouwplaats
mogelijk zonder tijdelijke bouwaansluiting door middel van zonne-energie. De
unit is geschikt voor het voeden van stroompunten buiten de container en is
flexibel in te zetten op iedere bouwplaats. Een solarset bestaande uit achttien
zonnepanelen, gemonteerd op de zijkanten en het dak van een 20 voet contai-
ner, genereert de stroom die de accu’s opladen. In het geval van onvoldoende
capaciteit van de zonnepanelen worden de accu’s opgeladen met een genera-
tor met een vermogen van 18 kVA. De unit zorgt voor een significante bijdrage
op reductie van zo’n 77 procent CO2-uitstoot.

AIC
www.bouwproducten.nl

31Aannemer nr. 3 – Mei 2022

29-31-49-51_productnieuws.indd 31 25-04-2022 12:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.