Aannemer 3 – 2022 – pag. 33

Bij het dilateren van betonstenen gevelmetselwerk dienen
vanzelfsprekend de dilatatieafstanden zoals genoemd in de
Eurocode en de Nationale Bijlage aangehouden te worden.
Als details en onderdelen in het gevelmetselwerk niet goed
uitgevoerd worden, kan het gevelmetselwerk echter nog
steeds gaan scheuren of kan er schade ontstaan ter plaatse
van de details.
Ten aanzien van dilatatieafstanden staat er in de Eurocode
het volgende:
1. De horizontale afstand tussen verticale dilatatievoegen

in muren van metselwerk behoort rekening te houden
met het type muur, het soort metselstenen, de mortel
en specifieke bouwdetails.

2. De horizontale afstand tussen verticale dilatatievoegen
in niet-dragende ongewapende buitenmuren van met-
selwerk behoort niet groter te zijn dan lm. De waarde die
voor lm in Nederland behoort te zijn gebruikt, kan wor-
den gevonden in de nationale bijlage.

Overeenkomstig de voorwaarden die gesteld worden aan
binnenwanden, mogen in gevelmetselwerk ook geen koude
dilatatievoegen toegepast worden als de wanden op een
ondergrond staan die doorbuigt. Als een betonstenen gevel
op een geveldrager staat die aan een vloer hangt die door-
buigt, dan mogen er dus geen koude dilatatievoegen toege-
past worden. In dit geval moeten de dilataties minimaal
5 mm open zijn of kan een met rugvulling en kit gevulde
dilatatie van minimaal 10 mm worden toegepast. Deze bre-
dere dilataties dienen altijd volledig vrij te zijn van mortel-
baarden en mortelresten. De dilataties moeten over de volle
diepte open zijn en kunnen aan de voorzijde afgewerkt wor-
den met kit en rugvulling, of met een rotbestendig compres-

sieband. De maximale bijkomende doorbuiging van de
onderdelen waar de gevels op geplaatst worden, mag niet
meer bedragen dan uiteengezet in onze publicatie van mei
2017 en staat toegelicht in de eerder genoemde CUR-aan-
beveling 71 .

In CUR-aanbeveling 71 wordt in artikel 7.3 ‘Dilatatievoegen in
het buitenblad’ specifiek voor betonsteen de volgende eis
gesteld voor de maximale bijkomende doorbuiging van con-
structies waar het betonstenen metsel-/lijmwerk op aange-
bracht wordt: ubijk ≤ 1/1000 lrep.
Een belangrijke eis, te meer daar lateien, geveldragers en
betonnen vloerconstructies op basis van hun certificering
meer mogen doorbuigen. Voor betonnen vloerconstructies
geldt bijvoorbeeld een maximum van 1/500 lrep en voor
lateien 1/500 lrep, met een absoluut maximum van 5 mm. Dat
is aanzienlijk meer toelaatbare doorbuiging dan het beton-
stenen metselwerk kan hebben, wat dus kan resulteren in
scheurvorming, ook al is er volgens de regels gedilateerd.
Mocht er aan de doorbuiging van de constructies niets
gedaan kunnen worden, dan resteert alleen nog maar het
toepassen van extra dilatatievoegen.

Dilatatievoegen ter
plaatse van
gebouwhoeken
mogen op maximaal
driemaal de
koppenmaat vanaf
de hoek zijn
geplaatst, waarbij
het gedeelte van het
metselwerk om de
hoek niet verankerd
mag zijn.

33nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

32-33-34-35_vekemans.indd 33 25-04-2022 12:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.