Aannemer 3 – 2022 – pag. 53

Een woningeigenaar kan maar niet genieten van de vloer-
verwarming in de badkamer. Hij mist het comfort. De verwar-
mingsleidingen in het nieuwe deel van de badkamer zijn
namelijk niet verdicht aangelegd, zoals in de oorspronkelijke
badkamer wel is gebeurd. Ook lopen alle aan- en afvoerlei-
dingen van de vloerverwarming van de hele verdieping via
de badkamer, zodat hier koeler water terechtkomt. Hij eist
herstel en een aanvullende schadevergoeding à 10.000 euro.

Nieuwe situatie
Een van de slaapkamers is bij de badkamer getrokken, ver-
duidelijkt de aannemer. Waarbij meteen de bestaande vloer-
verwarming is aangepast aan de nieuwe situatie. De badka-
mer heeft geen eigen thermostaat; de vloerverwarming loopt
mee op de hoofdthermostaat in de woonkamer. Vandaar de
elektrische radiator in de badkamer. Zo wordt de voorge-
schreven ruimtetemperatuur van 22 °C ruimschoots gehaald.
Van invloed op de warmteafgifte is een betonnen verhoging
in de vloer. Later door de eigenaar zelf aangebracht om lei-
dingen weg te werken. Niet zijn werk, niet zijn probleem.

Minder comfort
De arbiter oordeelt als volgt. De opdrachtgever mocht vol-
gens hem – als niet-bouwkundig onderlegde consument –
verwachten dat de leidingen in het nieuwe deel van de bad-
kamer verdicht zouden worden aangelegd. Net zoals in de
oorspronkelijke badkamer. Daar waar de leidingen verder uit
elkaar liggen, is sprake van minder comfort. En dus heeft de
aannemer de verwarming niet uitgevoerd overeenkomstig de
eisen van goed en deugdelijk werk.

Betonnen plateau
In een gedeelte van de oorspronkelijke slaapkamer heeft de
opdrachtgever een betonnen laag van circa 9 cm op de vloer

laten aanbrengen. Naar eigen zeggen om de water- en riool-
leidingen te verleggen, omdat op de plaats waar de douche
stond gepland een stopcontact ten behoeve van de radiator
was geplaatst. Alleen waren stopcontact en elektrische radi-
ator ten tijde van de oplevering al aanwezig en zijn die toen
door de eigenaar geaccepteerd. Dat hij er om esthetische
redenen voor heeft gekozen om leidingen weg te werken
onder een plateau, kan niet voor rekening van de aannemer
komen. Ook bij een verdicht leidingnet is het comfort hier
overigens minder.

Herstelopties
Het aanbrengen van een verdicht leidingnet in de hele bad-
kamer – ook onder het plateau – is geen optie. Daarmee
moet de hele badkamer worden vernieuwd en dat is buiten
alle proportie. De aannemer biedt aan om in het deel van de
badkamer waar de leidingen niet zijn verdicht en waar de
vloer niet is verhoogd – het vloergedeelte voor het toilet –
een nieuw verwarmingsnet van 14 mm in te frezen. Met daar
overheen een nieuwe tegelvloer.

Drie verschillende vloerhoogtes in de badkamer ziet de
opdrachtgever echter niet zitten. Het is wel oké als de aan-
wezige tegels worden verwijderd en het ‘matje’ zodanig
wordt aangebracht dat de nieuwe tegels op hetzelfde niveau
komen te liggen als de overige tegels in het ‘lage’ gedeelte
van de badkamer. Dus door de toplaag boven de bestaande
leidingen in te frezen dan wel te verwijderen.

Verdere afhandeling
De arbiter veroordeelt de aannemer tot herstel volgens de
laatste methode. Dat moet binnen drie maanden gebeuren.
Er wordt tussen partijen nog gediscussieerd over een tweede
klacht: het niet juist leggen van een loze leiding naar zolder.
Omdat de gevorderde schadevergoeding daar ook betrekking
op heeft, gaat de arbiter hier nu niet verder op in. En ook de
hoogte van de proceskosten wordt op een later moment
begroot.

Stress na aanpassing
vloerverwarming

In plaats van comfort krijgt een opdrachtgever vooral last van
stress en ellende als het om de vloerverwarming in zijn badkamer
gaat. Iets wat hij volgens de aannemer over zichzelf heeft
afgeroepen met het plaatsen van een betonnen plateau.
De arbiter komt tussenbeide.

Daar waar de leidingen verder
uit elkaar liggen, is sprake van
minder comfort

53nr. 3 – Mei 2022 Aannemer

52-53_arbitrage.indd 53 25-04-2022 12:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.