Aannemer 4 – 2020 – pag. 11

ZEN-prijzen voor Kroon op Jutphaas en Tonica en Largo
Het ZEN-platform reikte tijdens het online congres ‘BENG! Zo doe je
dat’ prijzen uit aan de zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten
Kroon op Jutphaas in Nieuwegein en Tonica en Largo in Sliedrecht.

Kroon op Jutphaas – ingediend door LBP Sight en Vink Bouw – had
met 8,6 het hoogste algemene rapportcijfer van bewoners. Tonica en
Largo – ingediend door BPD Ontwikkeling – kreeg de hoogste waarde-
ring voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en
energie. De beoordeling volgt uit een uitgebreide enquête onder
bewoners.
De afgelopen jaren zijn er al flink wat NOM-woningen (nul-op-de-
meter) of woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0
gebouwd. Dat gaf de gelegenheid om (in het voorjaar van 2019) te pei-
len hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn. Bureau voor Woon-
onderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de
bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal negen
maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – mini-
maal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruim-
schoots behaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemid-
delde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek
deelnamen is een 7,9.
Het ZEN-platform staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw, van bijna
energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uit-
gangspunt. Het platform is sinds 2015 het vervolgprogramma van de
vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend
Nederland, NEPROM en NVB-Bouw).

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de
bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Op
diverse vlakken komt er extra geld beschikbaar, al met al
een kleine 200 miljoen euro.

Investeringen vanuit de overheid moeten doorgaan en waar moge-
lijk worden versneld. Zo moeten bestaande plannen en projecten
van de overheid doorgaan of naar voren gehaald worden. Het Rijks-
vastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro aan onderhoud versnellen
en in 2020 laten plaatsvinden.
Door een investeringsimpuls van 50 miljoen euro vanuit het Rijk kan
voor 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen worden ondersteund
in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen. Gesti-
muleerd wordt om renovatie en onderhoud te koppelen aan verduur-
zaming en energiebesparende maatregelen. Nog dit jaar treedt een
subsidieregeling in werking zodat deze projecten dit jaar starten.
Daarnaast wordt in de gezamenlijke ‘Taskforce Infra’ van het minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisaties geke-
ken naar maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, naar maatregelen
over een half jaar en voor 2021.
Om ervoor te zorgen dat de woningbouw doorgaat, moeten belem-
meringen bij procedures en realisatie van planvorming zoveel moge-
lijk worden weggehaald. Gemeenten worden extra ondersteund bij

vergunningverlening en andere procedures door zogenoemde flex-
pools (ambtenaren met technische kennis over planvorming en ver-
gunningsverlening). Hier komt 20 miljoen euro voor beschikbaar.

Kabinet investeert extra in de bouw

11nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.