Aannemer 4 – 2020 – pag. 13

Opvolging familiebedrijven
in nieuw boek

Emoties. Daar staat het nieuwe boek ‘Opvol-
ging en overdracht van familiebedrijven’ bol
van. Zowel met de emoties bij de overdra-
gende eigenaar als met de emoties die van
invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering.

Overdracht of verkoop zijn voor familiebedrij-
ven ingrijpende gebeurtenissen. Zakelijke
overwegingen en emotionele aspecten strij-
den met elkaar. De verantwoordelijkheid die
het eigendom met zich meebrengt weegt
zwaar, de verschillende generaties kijken
anders naar de toekomst en meningsverschil-
len op de zaak gaan mee naar huis. De conti-
nuïteit van de onderneming én de sfeer in de
familie staan op het spel. Een geslaagde
overdracht is dus veel waard.
In het boek ‘Opvolging en overdracht van
familiebedrijven’ schetsen Berrie Abelen en
Wout van der Goot herkenbare uitdagingen
voor alle hoofdrolspelers in het familiebedrijf.
Bijvoorbeeld noodopvolging, zoals bij echt-
scheiding of arbeidsongeschiktheid.
Volgens de auteurs zijn belangrijke succes-
factoren dat de vertrekkende leiding de
opvolgers voldoende ruimte geeft en dat de
familie een heldere eigenaarsvisie heeft. En
durf te breken met het verleden, ook als dat
leidt tot conflicten met voorgangers.

100 miljoen voor Renovatieversneller
Om woonwijken sneller, efficiënter
en betaalbaar te verduurzamen,
investeert het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijkrela-
ties (BZK) 100 miljoen in de Reno-
vatieversneller. De regeling moet
ervoor zorgen dat het tempo van
het verduurzamen omhoog gaat en
de kosten per woning dalen.

Naast het dichterbij brengen van de doelen van het Klimaatakkoord zorgt de Renova-
tieversneller ook voor meer continuïteit en voorspelbaarheid in de vraag naar woning-
renovaties. Zo levert de versneller de komende jaren nieuwe meerjarige opdrachten op
voor bouw- en installatiebedrijven. Dit heeft een positief effect op de werkgelegenheid
in de sector en zorgt ervoor dat de bouw sterker uit de crisis komt.
Doordat woningcorporaties veel woningen bezitten, kunnen zij gezamenlijk woningre-
novaties inkopen en een sleutelrol spelen in de opschaling van verduurzaming. Ook
andere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en eigenaar-bewoners kunnen
gebruik maken van de regeling.
De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesja-
rig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling.
In 2020 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen naar verwachting 3.000 tot
4.000 woningen gebundeld en gestandaardiseerd worden gerenoveerd. Over de totale
looptijd van de regeling levert dit naar verwachting circa 15.000 tot 20.000 duurzaam
gerenoveerde huurwoningen op.

De universele bouwbieb is een feit
De eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is live. Dit open
platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen
in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en
bouwproces.

Aan het platform is een jaar gewerkt. De UOB is tot stand gekomen door een samenwerking
tussen Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard, 2BA, en een aantal grote technisch
dienstverleners en fabrikanten. Het eerste concept hiervan werd op de VSK in 2016 gepre-
senteerd.
De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder dat daarbij
fouten ontstaan. Hierdoor kunnen installateurs beter ontwerpen en bouwen en voor een
optimale uitvoering van onderhoud en beheer zorgen.
Alle fabrikanten kunnen straks hun producten toevoegen op basis van de open internatio-
nale ETIM-MC standaard. Ze hoeven niet langer voor individuele softwareleveranciers speci-
fieke productdata te produceren en te onderhouden. Ieder installatiebedrijf kan straks,
onafhankelijk van de eigen software, de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ont-
werpen en beheren van gebouwinstallaties.
Bij de start van versie 1.0 van de UOB kunnen 80 procent van de meest toegepaste product-
soorten worden getekend. Gebruikers van het platform kunnen ruim 350 template-objecten
toepassen in de generieke vorm.

13nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 13 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.