Aannemer 4 – 2020 – pag. 9

Zoals in mijn vorige column vermeld, is de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen (Wkb) uitgesteld. Inmiddels is
bekend dat deze ingaat op 1 januari 2022.
De voorbereidingen gaan, zeker bij de
rijksoverheid, echter wel door. De extra
tijd kan goed gebruikt worden om meer
ervaring met proefprojecten op te doen.
Een aanjager hierbij kunnen bijvoorbeeld
gemeentes zijn die interesse hebben in
het starten van een proefproject. Voor
meer informatie over het uitvoeren van
een proefproject kun je eens contact
opnemen met de gemeente waarin je
bouwt of een kijkje nemen op de website
van het Instituut voor Bouwkwaliteit.
Enerzijds is het wat ons betreft prettig
dat er meer tijd komt, zodat de bedrijven
zich kunnen voorbereiden. Anderzijds
zien wij bij bedrijven die wij nu helpen
met de implementatie dat daar dusdani-
ge, positieve ontwikkelingen ontstaan dat
het welhaast zonde is om de Wkb nog
niet door te laten gaan. Daarbij zien we
ook dat niet per se de kwaliteitsborger
voor minder faalkosten zorgt, maar dat
de bewustwording in de eigen organisa-
tie en het systematisch bezig zijn met
kwaliteit al een groot effect hebben.
Een interessante ontwikkeling die
momenteel ook plaatsvindt, is op het
vlak van digitalisering. Zowel voor aanne-
mers als voor gemeentes worden diverse
webinars over de Wkb gegeven door
adviserende partijen, waarin op diverse

onderwerpen wordt ingegaan, die gaan
over het abstracte ‘procesniveau’ tot wat
je kunt doen op de bouwplaats zelf. In de
webinars wordt bijvoorbeeld informatie
op afbeeldingen mondeling toegelicht en
vaak is er gelegenheid tot het stellen van
vragen tijdens de uitzending. Webinars
besparen veel reistijd voor betrokkenen
en je kunt het ‘s avonds op de bank nog
eens terugkijken. Een nadeel is het gemis
aan spontane ontmoetingen die er nor-
maal op een ‘live’ bijeenkomst zijn.
Een tweede ontwikkeling is dat de trai-
ningen en opleidingen tot bijvoorbeeld
kwaliteitsborger nu ook digitaal gegeven
en afgerond kunnen worden. Het oplei-
den van deze mensen kan dus gewoon
doorgaan. Het is voor de Wkb zeker van
belang dat er straks voldoende kwali-
teitsborgers zijn.
Wij blijven je via de bekende kanalen op
de hoogte houden van de ontwikkelin-
gen. In de tussentijd blijven wij enthousi-
asmeren om te starten, of door te gaan,
met de voorbereidingen op de Wkb!

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Uitstel Wkb:
extra tijd om
ervaring op te doen

Bewust bezig zijn
met kwaliteit heeft
groot effect

9nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

COLUMN

09_columnbert.indd 9 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.