Aannemer 4 – 2022 – pag. 11

Houtkennis moet actiever verspreid worden
Om de bouw te vergroenen wordt het gebruik van hout gestimuleerd voor nieuwbouw, ook met lokaal en hergebruikt hout.
Het idee is dat hierdoor de CO2-uitstoot vermindert, de bouw circulairder wordt, vervuiling wordt teruggebracht en dit
allemaal met hout geproduceerd in duurzaam beheerde bossen.

Steeds meer bedrijven gaan dan ook bouwen met hout, want er is
geld mee te verdienen en men denkt dat het een makkelijk te ver-
werken grondstof is. Wat betreft het laatste is het tegenoverge-
stelde waar. Hout is juist een bouwmateriaal dat alleen lang mee
gaat wanneer het onder specifieke voorwaarden wordt toegepast.
Er zijn honderden houtsoorten in vele kwaliteiten met verschillen-
de eigenschappen, verwerkingsvoorwaarden en toepassingsmoge-
lijkheden en slechts met een beperkt deel kan goed gebouwd
worden.
Hout is circulair omdat het volledig afbreekbaar is, maar dit moet
niet gebeuren in de toepassing. Houd je rekening met de uit-
gangspunten om goed met hout te bouwen, dan gaat hout in de
gebouwde omgeving vele decennia probleemloos mee. Maar de
kans op problemen is groot wanneer men bij het ontwerp, de pro-
ductie en zeker in de bouw, de houtbouwuitgangspunten niet
kent. Dit leidt tot imagoschade, waardoor goedwillende initiatie-
ven om duurzame bouw te stimuleren – door te weinig houtkennis
– soms het tegenovergestelde effect geven.

Actueler cursusaanbod
SHR wil met een actueler cursusaanbod haar bijdrage leveren aan
een stabiele uitbreiding van hout in de gebouwde omgeving. In
september wordt ons aanbod uitgebreid tot zes vakinhoudelijke
cursussen.
Binnen de reguliere opleidingen van de Nederlandse universitei-
ten en hogescholen is toenemende aandacht voor duurzaam bou-
wen met hout, houtproductie en bossen. Juist de integratie van
deze richtingen is nodig om tot een stabiele houtbouw te komen.
Nu zijn de vakken nog te verspreid over verschillende opleidingen
en zullen de studenten zelf de integratie moeten zoeken tussen
bouw, bos en klimaat.
Bouwtechnische vakken worden gegeven op de universiteiten in
Eindhoven, Delft en op enkele hogescholen. Vakken over bosbe-
heer en -ecologie kunnen gevolgd worden op de universiteit in
Wageningen en de Hogeschool in Velp. Daarentegen zijn opleidin-
gen rondom circulair bouwen de afgelopen jaren op diverse uni-
versiteiten en hogescholen ontstaan, maar hier mist vaak de bos-
en houtcomponent. Voor de praktijk speelt het Hout &
Meubilerings College een grote rol, maar er zijn meer praktijkop-
leidingen op MBO-niveau. Hopelijk worden de komende jaren op
al deze instituten voldoende mensen opgeleid die met inzicht en
kennis op zowel het beleidsniveau als bij het ontwerp en de uit-
voering, het aandeel hout in de gebouwde omgeving op een duur-
zame manier kunnen laten toenemen. Daar waar het mogelijk is,

participeert SHR met actuele en praktijkkennis in deze reguliere
opleiding.

Verbeteren kennisniveau huidige infrastructuur
Belangrijk is dat beleidsmakers zich laten voeden met de huidige
ontwikkelingen in de bos- en houtsector en hun beleidsdoelstel-
ling voor verduurzaming ook echt leidt tot verduurzaming van de
bouw. Architecten hebben met hun ontwerp en hun materiaalkeu-
ze grote invloed op de bouw en daarmee op het toepassen van
hout. Zeker wanneer zij bereid en in staat zijn om hun vormgeving
en esthetiek te verbinden met uitgangspunten voor goed bouwen
met hout, kunnen zij een significante bijdrage leveren aan de uit-
breiding van de houten gebouwde omgeving.
Bij het realiseren van projecten speelt de aannemer een cruciale
rol, want juist in de uitvoering is het detail bepalend. Weten waar
aandacht aan besteed moet worden, goed opgeleid personeel en
goede instructie maakt het onderscheid. Gezien de huidige ont-
wikkelingen, zal de reguliere houtbranche – of het nu gaat om
prefab of toelevering van onderdelen – groeien. Hierbij zullen
goed opgeleide mensen nodig zijn. SHR biedt voor al deze groe-
pen met haar nieuwe cursusprogramma aanknopingspunten tot
kwaliteitsverbetering.

11nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.