Aannemer 4 – 2022 – pag. 15

Onlangs werd ik gebeld door een pro-jectleider. Hij vroeg: ‘Bert, wat moet ik
in mijn aanbieding meenemen voor de
Wkb?’ Ik antwoordde dat als de vergun-
ning voor 1 januari 2023 wordt aange-
vraagd, hij er niet zoveel last van zal heb-
ben. Na die datum, of als je wilt oefenen,
is het wel verstandig om je investering in
de Wkb te begroten. Maar hoe ziet die
investering eruit als je zelf als aannemer
ook zaken gaat regelen voor de Wkb?
Ten eerste is interne borging gewoon uit
te besteden voor een vast bedrag; per
project kan er dan een offerte worden
gemaakt. Als je interne borging zelf regelt,
zijn er een aantal zaken om rekening mee
te houden. Die zal ik hieronder uitleggen.

De externe borger zal het bouwwerk toet-
sen en er zullen scherpere vragen komen
over de Bouwbesluit-aspecten. Die moe-
ten onderbouwd worden en dat kost tijd.
Afhankelijk van het ontwerpniveau neemt
u hier twintig tot veertig uur voor mee.
Het gebruik van gecertificeerde producten
en processen biedt al meer vertrouwen
richting de externe borger. Mogelijk brengt
dit extra kosten met zich mee, maar het
inkopen en documenteren van attesten
en certificaten kost ook tijd in de werk-
voorbereiding. Afhankelijk van de hoe-
veelheid is hier zomaar twintig uur coör-
dinatietijd voor nodig.
Het proces van keuren en vastleggen op
de bouwplaats kost eveneens tijd. Ook als
u dit aspect bij een onderaannemer neer-
legt, zal die daar tijd aan moeten beste-
den. Het vastleggen van een kwaliteits-
keuring kan telkens twee uur kosten en

een wekelijkse bezigheid zijn. Als u veertig
weken aan het bouwen bent, kunt u dus
tachtig uur opnemen voor de keuringen.
Het opstellen van het keuringsplan, waar-
mee u bovenstaande activiteiten voorbe-
reidt, hoeft niet meer tijd te kosten dan
twintig uur. Dat is vooral een kwestie van
het praktisch houden.
Het hele proces moet nog wel gecoördi-
neerd worden. Ook tijdens het bouwen
moet je scherp blijven op het feit dat er
gekeurd wordt en dat de bewijslast verza-
meld moet worden. Met circa tien uur per
maand zou dit geregeld moeten zijn.
De externe borger moet tijdens het proces
op de hoogte worden gehouden. Ook deze
post is afhankelijk van welk instrument
wordt toegepast. De hoeveelheid audits is
van tevoren bekend en is gewoon te cal-
culeren. Daarnaast zou ik proberen mini-
maal eenmaal per maand een update te
geven. Tot slot moet samen met de exter-
ne borger een dossier worden samenge-
steld. Hier kan een werkvoorbereider
zeker twintig tot veertig uur zoet mee zijn.

Met deze informatie hoop ik dat een en
ander weer wat duidelijker is geworden.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wat kost interne
kwaliteitsborging?

Het is verstandig
om je investering in
de Wkb te begroten
in de aanbieding

15nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

COLUMN

15_bertcolumn.indd 15 13-06-2022 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.