Aannemer 4 – 2022 – pag. 20

Waarschuwingsplicht
onder de Wkb
Onder de Wet kwaliteitsborging wordt ook de waarschuwingsplicht van de aannemer
aangescherpt. Als je niet of onvoldoende waarschuwt, ben je in beginsel aansprakelijk.
Bouwadvocaat Ottilie Laan legt in het boek Aanneming van werk volgens de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
uit wat dit inhoudt.

Tekst Ottilie Laan Foto Shutterstock

Een schadepost van 4.320,95 euro. Daarvoor was de aanne-
mer aansprakelijk die een ondeugdelijke tegelwand had
aangebracht op een oneff en muur en zijn opdrachtgever
daarvoor níét had gewaarschuwd. Hij vond het niet nodig
zijn opdrachtgever te waarschuwen, omdat het een feit van
algemene bekendheid was dat je op een onregelmatige

ondergrond geen strak en vlak tegelwerk kunt aanbrengen.
De rechtbank oordeelde anders.

Onvoldoende waarschuwen
Bovenstaand geval is een voorbeeld van aansprakelijkheid
door niet waarschuwen. Een voorbeeld van aansprakelijk-
heid door onvoldoende waarschuwen zien we bij de bouw
van een systeemhal voor de opslag van gasfl essen. Aanne-
mer Hiltra had de hal op een scheef fundament gebouwd,
waardoor de hal niet geschikt was voor de opslag van gas-
fl essen. Volgens de rechtbank had hij onvoldoende gewaar-
schuwd met de woorden: ‘De hal komt scheef en niet hele-
maal op de grond te staan’.
Hiltra was aansprakelijk voor de
schade van zijn opdrachtgever als gevolg van de ondeugde-
lijke uitvoering van het werk. Hij had zijn opdrachtgever vol-
doende uitdrukkelijk en concreet moeten wijzen op de risi-
co’s en de gevolgen van het gebrek, bijvoorbeeld: ‘Daardoor
is de hal niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stof-
fen. De oplossing is het afbreken van de hal, het opnieuw
aanleggen van het fundament en het opnieuw opbouwen
van de hal’.
Hiltra had zijn aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
een onjuiste fundering in zijn off erte als volgt uitgesloten:
‘Reclamaties toe te schrijven aan een onjuiste fundering van
de opslagvoorziening(en) vallen buiten de garantie’.
Ook had Hiltra zijn aansprakelijkheid uitgesloten in de toe-
passelijke algemene voorwaarden. Deze uitsluitingen van
aansprakelijkheid gingen niet op, omdat die uitsluitingen
geen betrekking hebben op schade door niet (goed) waar-
schuwen. Volgens het Hof is de waarschuwingsplicht een
zelfstandige verplichting die niet valt onder een algemene

Boek
‘Hoe je praktisch omgaat met de nieuwe
bouwwet en aansprakelijkheid voor-
komt’. Dat is de ondertitel van het
boek Aanneming van werk volgens de
Wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen (Wkb)
van bouwadvocaat Ottilie
Laan, die zich sinds jaar en dag verdiept in
de Wkb en hierover blogt op debouwadvo-
caat.nl. In het boek legt zij uit wat de nieuwe
wet inhoudt en praktisch betekent, aan de
hand van een vergelijking tussen de situatie

nu en straks. De
lezer krijgt voorbeelden en concrete hand-
vatten om met de Wkb om te gaan. Zo weten
bouwers waar ze aan toe zijn en kunnen ze
heldere afspraken maken.
Dit artikel is een bewerking van een van de
hoofdstukken uit dit boek. Er is een gedrukte
en digitale versie beschikbaar. Scan de QR-
code om het boek te bestellen.

20 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

WETTEN EN REGELS

22-23_wkb.indd 20 13-06-2022 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.