Aannemer 4 – 2022 – pag. 21

uitsluiting van aansprakelijkheid voor fouten van opdracht-
gever of anderen (de onjuiste fundering).

Als je wel goed waarschuwt…
Waarschuw je als aannemer voldoende duidelijk en con-
creet en geeft de opdrachtgever geen gehoor aan die waar-
schuwing, dan moet de opdrachtgever de fout of het gebrek
voor eigen rekening (laten) herstellen. Bijvoorbeeld het ont-
werp op eigen kosten laten aanpassen, omdat de ontwerp-
fout zijn risico was. Het is ook mogelijk dat de opdracht-
gever jouw waarschuwing in de wind slaat. Dan ben je niet
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de onjuiste
uitvoering van het werk. In dat geval is het de vraag of je
wel of niet moet doorgaan met de uitvoering van het werk.
De jurisprudentie is hierover verdeeld.

Aanscherping waarschuwingsplicht
De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht van de aannemer aan met een
nieuw lid 2 bij artikel 7:754 BW met twee extra vereisten:
1: De aannemer van een bouwwerk moet zijn opdrachtgever schriftelijk en
ondubbelzinnig waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, en:
2: Hij wijst zijn opdrachtgever tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deug-
delijke nakoming van de overeenkomst. De aangescherpte waarschuwings-
plicht onder de Wkb verandert de waarschuwingsmaatstaf niet.
Voor het eerste punt geldt: met schriftelijk en ondubbelzinnig wil de wet-
gever onduidelijkheid voorkomen over de vraag of de aannemer aan zijn
waarschuwingsplicht heeft voldaan. Onder de Wkb is waarschuwen via een
bouwverslag, per e-mail, SMS of WhatsApp ook voldoende om aan de schrif-
telijkheidseis te voldoen.

21nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

22-23_wkb.indd 21 13-06-2022 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.