Aannemer 4 – 2022 – pag. 43

de diverse artikelen in de normbladen. Als de toepassing
constructief is, betekent dit dat er berekeningen op basis
van de NEN-EN 1996-1-1 opgesteld moeten worden.

Constructieve metselwerkwapening
In Nederland is het mogelijk om naast de verplichte CE-
verklaring voor metselwerkwapening, ook een KOMO-attest
met productcertificaat te krijgen voor metselwerkwape-
ning. Dit certificaat wordt dan afgegeven op basis van de
BRL 2120: ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO®-attest-met-productcertificaat voor geprefabriceer-
de metselwerkwapening op basis van staal’. In deze BRL
staat toepassing van de geprefabriceerde metselwerk-
wapening als volgt toegelicht: ‘Als constructieve, bereken-
de wapening in wanden of wanddelen met een dragende
functie, zoals:
– Horizontale als plaat belaste wanden, bijvoorbeeld keer-
muren en op wind belaste gevelwanden.
– Wanddelen met een koppelende functie, zoals ringbalken.
– Verticaal belaste wanddelen met een liggerfunctie, zoals
lateien boven openingen.
– Wanden die ongelijkmatig worden ondersteund of belast,
zoals scheidingswanden die door buigslappe vloeren wor-
den gedragen, wanden met een ongelijkmatig verdeelde

belasting en wanden gefundeerd op een ondergrond waar
ongelijkmatig zettingen kunnen optreden.
In de kwaliteitsverklaring zal zo nodig het toepassingsgebied
nader worden omschreven, inclusief eventuele beperkingen
en/of toepassingsvoorwaarden’.
Als metselwerkwapening constructief toegepast wordt, dient
er altijd een berekening opgesteld te worden ter onderbou-
wing van het type wapening, de hoeveelheid en de positie
van de wapening in de metselwerkgevel. Rekenregels voor
toepassing van constructieve wapening zijn opgenomen in
NEN-EN 1996-1-1. In deze publicatie gaan wij hier verder niet
op in.

Praktische metselwerkwapening
In de BRL 2120 is ook sprake van het toepassen van metsel-
werkwapening als praktische wapening. In ‘7.3.3 Praktische
wapening’ is het volgende hierover opgenomen: ‘De gepre-
fabriceerde metselwerkwapening op basis van staal kan
ook, zonder noodzakelijk te zijn voor het bereiken van de
vereiste constructieve veiligheid, worden toegepast voor het
beperken van mogelijk optredende scheurvorming in wan-
den, bijvoorbeeld:
– In situaties waarin grotere dilatatievoegafstanden worden
toegepast dan voor ongewapend metselwerk gebruikelijk is.

Metselwerkwapening
kan worden toe-
gepast als construc-
tieve, berekende
wapening in verticaal
belaste wanddelen
met een ligger-
functie, zoals lateien
boven openingen.

43nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

42-43-44-45-46_vekemans.indd 43 13-06-2022 13:02

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.