Aannemer 4 – 2022 – pag. 45

– Bij onderlinge aansluitingen van wanden, zoals ter verster-
king van de hoekverbindingen.
– In wanden zonder verband, ter compensatie van het ont-
brekende verband.
– In wanden waarop geconcentreerde belastingen aangrij-
pen, ten behoeve van de lastverspreiding.
– Ter plaatse van de hoeken van de openingen, zoals deuren
en ramen.
De toe te passen wapening moet in deze gevallen voldoen
aan de minimumeis in NEN-EN 845-3’.

Specifieke voorwaarden voor praktische
metselwerkwapening
Ten aanzien van het praktisch toepassen van metselwerk-
wapening zijn in de NEN-EN 1996-1-1 ook enkele artikelen
opgenomen. In artikel 8.1.4.1 (4) wordt het volgende
benoemd: ‘Steenverbanden die niet voldoen aan de mini-
male overlapeisen mogen in gewapend metselwerk zijn
gebruikt, als onderzoek of onderzoeksresultaten aangeven
dat deze voldoen’. In deze norm worden er ook eisen
gesteld aan de minimale hoeveelheid metselwerkwapening
die er aangebracht dient te worden. In artikel 8.2.3 staat het
volgende omschreven: ‘Minimale wapeningsoppervlakte:
1. In gewapende metselwerkelementen waarin wapenings-
staal is toegepast om de sterkte in het vlak van de elemen-
ten te verbeteren, behoort de oppervlakte van de doorsne-
de van de hoofdwapening niet minder te zijn dan 0,005%
van de effectieve doorsnede van het element, berekend als
het product van de effectieve breedte en de effectieve
hoogten daarvan.
2. In wanden waarin wapeningsstaal is opgenomen in de
lintvoegen om de weerstand tegen zijdelingse belasting
(uit het vlak) te verbeteren, behoort de totale hoeveelheid
wapening niet minder te zijn dan 0,003% van de bruto
oppervlakte van de doorsnede van de wand (dat is 0,015%
aan iedere zijde van de wand).
3. Als wapening is aangebracht in de lintvoegen om scheur-
vorming te beperken of om vervormingscapaciteit te creë-
ren, behoort de totale hoeveelheid wapening niet minder te
zijn dan 0,003% van de bruto oppervlakte van de doorsnede
van de wand’.
Het vergroten van de afstand tussen dilatatievoegen is
mogelijk door het toepassen van metselwerkwapening. In
NEN-EN 1996-2 zijn daar echter ook voorwaarden aan gekop-
peld. Zo staat er in artikel 2.3.4.2 het volgende: ‘De maximale
horizontale afstand tussen verticale dilatatievoegen kan
worden vergroot voor muren waarin lintvoegwapening over-
eenkomstig EN 845-3 is aangebracht. Aanbevelingen kunnen
worden verkregen bij de fabrikant van lintvoegwapening’. De
kwaliteit van de toe te passen metselwerkwapening dient
wel altijd overeenkomstig NEN-EN 845-3 te zijn.

Verwerkingsvoorschriften
De producent van de metselwerkwapening moet zorgdragen
voor verwerkingsvoorschriften. Een aantal zaken die opge-
nomen dienen te worden in deze voorschriften liggen vast.
Belangrijke punten bij de uitwerking van een project zijn:
– In BRL 2120 staat in artikel 4.1.1.1 (d) iets vermeld over de
verankeringslengte: ‘De verankeringslengte dient door de
producent te worden bepaald door middel van proeven
zoals beschreven in NEN-EN 846-2. De verankeringslengte
moet altijd ten minste 200 mm bedragen. Binnen de veran-
keringslengte dient altijd één knooppunt van de langssta-
ven met de dwarsstaven te zijn gelegen’. Zo staat bijvoor-
beeld in de DoP van Murfor Spacer E-4 het volgende: ‘De
verankeringslengte van deze Murfor is minimaal 244 mm’.
– In NEN-EN 1996-1-1 staan nog regels die je moet volgen ten
aanzien van het doorleggen van de metselwerkwapening ter

Metselwerkwapening
wordt onder andere
toegepast ter com-
pensatie van het ont-
brekende verband.

45nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

42-43-44-45-46_vekemans.indd 45 13-06-2022 13:02

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.